Archiv akcí s právněhistorickou tématikouKonference

"Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes"


 

 

 

 

Termín konání:         6. září 2023

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

 

  
   


   


   


(foto Sally Sanad Šreflová)

"International Legal History Meeting of PhD Students"


 

 

 

 

Termín konání:         8. - 9. září 2022

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

 

  

  


  


  


   


   


    


  


(foto Tereza Kolenská, Jaromír Tauchen, PrF MU)

"6th Historical Jewish Law Moot Court - The Rabbinic Tribunal of Prague"


 

 

 

 

Termín konání:         2. - 4. srpen 2022

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno; Ústavní soud ČR

 

  

  


  


  


  


 


(foto Marek Štěpánek, PrF MU)


Kolokvium

"Dějiny právnického vzdělávání"


 

 

 

 

Termín konání:         19. duben 2022

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

 

  

  


  


  (foto Marek Štěpánek)

Konference

"Protistátní trestné činy včera a dnes"


 

 

 

 

Termín konání:         15. říjen 2021

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

 

  

   


   


   


 


(foto Marek Štěpánek)

Konference

"Österreichisch-tschechoslowakische Rechtsbeziehungen 1900-1950"


 

 

 

 

Termín konání:         1.-2. říjen 2021

Místo konání:           Právnická fakulta UK, Nám. Curieových 7, Praha

Organizátoři:              Herbert Kalb – Jan Kuklik – Thomas Olechowski – Jaromír Tauchen – Anita Ziegerhofer – Komise pro rakouské právní dějiny Rakouské akademie věd, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, katedry/ústavy právních dějin univerzit v Brně, Štýrském Hradci, Linci a Vídni

 

  
   


   


  Přednáška Ondřeje Horáka pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení v oboru Dějiny státu a práva

na téma

"K.A.Martini a první moderní kodifikace soukromého práva"


 

 

 

 

Termín konání:         16. září 2020

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

 

  
   


   


(foto Hana Čejková)


„VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů“


 

 

 

 

Termín konání:         16. září 2020

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU 

 

                         

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin umožnilo začínajícím vědeckým pracovníkům výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Přítomní akademičtí pracovníci dostali možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku, jehož plná verze bude zveřejněna na internetových stránkách brněnské právnické fakulty.

 

 
   


   


   


  


(foto Hana Čejková)


 
   


   


   


     


    


   


    


   


   


   


   


   

 Paris Lodron Universität Salzburg

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

The European Society for History of Law

Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Staats- und Rechtsgeschichte

internationale Tagung„SEXUALITÄT VOR GERICHT.

DEVIANTE GESCHLECHTLICHE PRAKTIKEN

UND DEREN VERFOLGUNG VOM 14. BIS ZUM 19. JAHRHUNDERT“
Tagungsort: Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Veveří 70, Brünn, 611 80 Tschechische Republik

 

Organisationskomitee: ao. Univ.-Prof. PD DDr. Gerhard Ammerer (Paris Lodron Universität Salzburg, FB Geschichte), Prof. Dr. Gerhard Fritz (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Abteilung Geschichte) und Univ.-Doz. Jaromír Tauchen Ph.D., LL.M. (Masaryk-Universität Brünn, Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Staats- und Rechtsgeschichte und The European Society for History of Law)

 

Tagungsprogramm zum Herunterladen  hier:

 
    


    


   


     


   

 
V. česko-slovenské právněhistorické setkání

doktorandů a postdoktorandů se zastřešujícím tématem

„Právní tradice střední a východní Evropy“


 


Termín konání:         29. a 30. červen 2017

Místo konání:           Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě

Organizátor:            Katedra právních dějin a právní komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě 

 

Katedra právních dějin a právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě hostila ve dnech 29. a 30. června 2017 dnes již tradiční setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin a římského práva, které se letos konalo již popáté. Poprvé se doktorandi těchto dvou právních odvětví setkali na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013 a od té doby se tato pravidelná většinou červnová setkávání stala již tradicí. Letošní doktorandská konference se od těch předchozích lišila tím, že se přednesené příspěvky měly společné zastřešující téma, kterým byly právní tradice střední a východní Evropy.

 

V prvním jednacím dnu za-zněly následující příspěvky: • Dejiny a tradície: pohľad H. Arendtovej (doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA.), • Vznik manželstva na počiatku 20. storočia a tradície vidieckej komunity (doc. Miriam Laclavíková, PhD.) • Tradice římského práva ve střední Evropě (JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.) • Rímske právo súkromné vo svojom historickom vývoji a Justiniánskom spracovaní (doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.).

 

V druhém jednacím dni byly příspěvky rozděleny do dvou sekcí. V první sekci nazvané „Právní tradice střední a východní Evropy“ byly proneseny následující příspěvky: • Právna obyčaj versus právny predpis vo veľkomoravskom práve (JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.) • Vývoj slovenského peňažníctva v období 19. Storočia (Mgr. Zuzana Tomová) • Postavenie notára v kráľovskom meste Bardejov na prahu novoveku (Mgr. Ján Šurkala) • Vývoj pojmu rozvrat manželstva od prvej ČSR po súčasnosť (JUDr. Ingrid Lanczová) • Rozvod a rozluka manželství ve letech 1918-1938 v Československu (Mgr. Martina Pospíśilová) • Právo národov na sebaurčenie a rozpad federácií strednej a východnej Európy (JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.) • Publikace právních předpisů na Podkarpatské Rusi v době první republiky (JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.).

 

Druhá sekce nesla označení „Římské právo a právní dějiny včera a dnes“ a zazněly v ní následující příspěvky: • Rímskoprávna tradícia pri ochrane držby na území Slovenska (Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LL.M.) • Nabytí plodů v římském právu (Mgr. Marek Novák) • Edda jako zdroj tradice kompozičního principu v tzv. barbarském právu (JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.) • Tradičné postavenie a predpoklady výkonu sudcovského povolania v českom právnom prostredí (Mgr. Alžbeta Perejdová) • Dodržiavanie ľudských práv v povojnovej ČSR (Mgr. Katarína Bavlšíková) • Tradícia komposesorátov na Slovensku od stredoveku až do súčasnosti (Mgr. Ján Sombati, PhD.) • Albánska krvná pomsta (Mgr. Zuzana Illýová, PhD.).

                         

Jaromír Tauchen


   
Konference „Právo v běhu času“


 

 

 

 

Termín konání:         25. a 26. květen 2017

Místo konání:           Fakulta právnická, ZČU v Plzni

Organizátor:            Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni 

                         

Ve dnech 25. a 26. 5. 2017 pořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, které se zúčastnilo přes padesát právních historiků z České republiky, Slovenska a Polska. Vedle akademických pracovníků zde vystoupilo i několik studentů doktorských a magisterských studijních programů právnických fakult z České republiky a Slovenska. Konference byla pojata jako setkání právních historiků bez tematického vymezení, respektive s širokým zaměřením na právní dějiny jako takové. Cílem bylo umožnit jednotlivým účastníkům představit své aktuální výzkumy ostatním konferujícím. Příspěvky přednesené na konferenci se věnovaly převážně evropské právní historii 19. a 20. století, avšak bylo možné vyslechnout příspěvky ze všech období historie od středověku až po současnost, a to z oblastí trestního, veřejného i soukromého práva. Jednotlivé konferenční bloky byly organizovány zejména na základě časových preferencí přednášejících, takže, ostatně i vzhledem k pestrému zaměření příspěvků, neměly, stejně jako celá konference, jednotící téma.

 

Konferenci zahájil děkan fakulty doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., který se ve svém úvodním slovu zaměřil nejen na svůj vztah k právním dějinám, ale také se zamýšlel na tím, kdy se právník stává právním historikem. Následoval první blok moderovaný doc. JUDr. et PhDr. Tomášem Gábrišem, PhD., LL.M., MA (PF UK, Bratislava). Vystoupili v něm doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. (FPR ZČU) s příspěvkem „Tiskové právo a prosincová ústava 1867“, JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (PF UP, Olomouc) s příspěvkem „In dubio pro traditio. K problematice metod historického výkladu“, JUDr. Marek Starý, Ph.D. (PF UK, Praha) s příspěvkem „… inspekcí nad hospodářstvím statkův komorních k sobě přijal“. Hospodářská kontrola ve Frýdlandském vévodství, její právní a personální zabezpečení“, JUDr. Alexandra Letková, PhD. představila příspěvek zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. (PF UK, Bratislava) na téma „Formy korupcie na území Slovenska v 20. storočí“ a zakončil ho JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem „Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u Loun od roku 1918 do současnosti“. Ve druhém bloku příspěvků, moderovaném JUDr. Markem Starým, Ph.D., vystoupil doc. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA s příspěvkem „Uhorské trestné právo medzi súkromným a verejným právom“, po něm následovali příspěvky JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. (FPR ZČU) – „mit verpotener Were“ aneb k zákazu zbraní ve středověkém Chebu“, JUDr. Jan Podola, Ph.D. (ZČU) „Proměny v orgánech vysokých škol od roku 1990 do současnosti“, JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem s provokativním názvem „Význam meretrix v dějinách právní vědy aneb jak J. Sedláček a V. Kubeš kupovali nevěstinec“ a JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem „Mezníky daňových soustav na území Čech“. Po obědě následoval konferenční blok moderovaný JUDr. Pavlem Salákem, Ph.D. (PF MU, Brno). Jako první v něm prezentovali svůj společný příspěvek „Formovanie ochrany práv zamestnanca“ doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (PF TU, Trnava). Po nich vystoupili dr hab. Marian Małecki, prof. WSA (WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Namiestnictvo Galicyjskie 1861 – 1918“, Mgr. Barbora Hanzová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR) s příspěvkem „K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva“, příspěvek „V rodině u Becherů pijou Becherovku přímo ze džberů“ (osud Becherovky očami práva)“ zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. opět představila JUDr. Alexandra Letková, PhD. představila příspěvek (PF UK, Bratislava) a blok zakončil JUDr. Ondrej Podolec, PhD. (PF UK, Bratislava) s příspěvkem „Dva obuškové zákony“. Čtvrtý a poslední blok prvního dne moderovaný JUDr. Antonínem Lojkem, Ph.D. (FPR ZČU) zahájil svým příspěvkem „Právna obyčaj ako živý prameň práva“ Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava). Po něm následovali příspěvky Vojtěcha Vrby (FPR ZČU) „Pirátství a trest“ a Mgr. Martina Prokeše (Divadelní fakulta, JAMU, Brno) „O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejich fakult“. Konferenční program doplnil i nezbytný společenský večer, zorganizovaný v prostorách plzeňské restaurace Na parkánu.

 

Pátek byl zahájen konferenčním blokem, který moderoval JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. Jako první v něm vystoupila dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (WPiA UJ, Kraków) s aktuálním příspěvkem „Problematyka trwałości konstytucji w dziejach państwa polskiego“. Po ní následovali dr hab. Paweł Cichoń (WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego w ustawodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846“, Mgr. Alžběta Perejdová (PF MU, Brno), která představila příspěvek „Záložné v ABGB a NOZ vo svetle dobovej judikatury“, dr hab. Andrej Wrzyszcz, prof. nadzw. (WPiA UMCS, Lublin) s příspěvkem „Prawo karne materialne na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945“, JUDr. Tomáš Pezl (FPR ZČU), který připomněl „Sto let Balfourovy deklarace“ a blok zakončili dr. Władysław Pęksa (WPiA UMCS, Kraków) a dr. Anna Kociolek-Pęksa (SGH, Warszawa) se společným příspěvkem „O różnicach w ujęciu pojęcia legitymizacji prawa w ujęciu nauk historyczno-prawnych oraz nauk społecznych. Aspekt porównawczy“. Poslední šestý blok byl moderován JUDr. Tomášem Pezlem. Vystoupili v něm JUDr. Marek Chudoba (PF UP, Olomouc) „Telekomunikační právo na území ČR v průběhu času“, Bc. Sára Allafová (FPR ZČU) „Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) – jak současné anglické právo čerpá z právní historie“, JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (PF MU, Brno) „Méně známé argumenty proti obligatorní civilní formě uzavření manželství za 1. republiky“ a Bc. Pavel Homolka (FPR ZČU) „Ashford v Thornton (1818) 106 ER 149 aneb poslední soud, který téměř skončil soubojem, na území Velké Británie“.

 

Přes (či právě pro) široký tematický záběr byla konference velmi zajímavá a přítomné účastníky jistě v mnohém obohatila. Pro ty, kteří se jí nezúčastnili je dobrou zprávou, že konferenční příspěvky budou publikovány ve sborníku v rámci řady Acta historico-iuridica Pilsnensia.

Vilém Knoll

     


 


Konference „Římské právo a křesťanství“


 

 

 

 

Termín konání:         26. a 27. květen 2017

Místo konání:           Fakulta právnická, ZČU v Plzni

Organizátor:            Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni 

                         

Ve dnech 26. a 27. 5. 2017 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni již 19. setkání právních romanistů z České republiky a ze Slovenské republiky, tentokrát na téma „Římské právo a křesťanství“, jehož hostitelem se stala podruhé a to přesně po deseti letech. Konference se zúčastnilo bez mála čtyřicet právních romanistů z České republiky, Slovenska a Rakouska. Přednesené konferenční příspěvky byly ve většině případů zaměřeny na vztah a vzájemný vliv římského práva a křesťanství společně s vývojem postavení křesťanství a křesťanů v období starověku a středověku.

 

Tak jak je již při těchto setkání dlouho zvykem, byla konference zahájena v pátek. Po úvodních slovech proděkana pro vědu a výzkum pořádající fakulty JUDr. Viléma Knolla, Ph.D., a odborného garanta konference doc. JUDr. Miroslava Černého, Ph.D., JU.D. následovala slavnostní večeře v prostorách pořádající fakulty a následně posezení v tradiční plzeňské restauraci „U Salzmanů“.

 

Sobota byla věnována jednotlivým odborným blokům. První, moderovaný prof. JUDr. Michalem Skřejpkem, DrSc. (PF UK, Praha), zahájil svým příspěvkem „Křesťanství, hereze, římské právo“ doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. Po něm vystoupili JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP, Olomouc) s příspěvkem „Vliv křesťanství na pojetí římské aequitatis“, JUDr. Veronika Kleňová, PhD. (Johannes Kepler Universität Linz) s příspěvkem „Donatio mortis causa, quae sub condicione solvatur?“, Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová a Mgr. Adam Talanda (FF UP, Olomouc) se společným příspěvkem „Úvahy nad dopisem Petra Damiána o stupních příbuzenství“, JUDr. Tomáš Pezl a JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem „Birkat Haminim jako základ křesťanství?“ a JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (PF UK, Praha) s příspěvkem „Vztah člověka k věci podle římského práva a dle křesťanského myšlení“. Druhý blok moderoval doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. a své příspěvky v něm představili prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – „Nomen iuris“, doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. (PF UK, Praha) – „Nekřesťanská cena při uzavírání trhu napříč staletími“, Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava) – „Interakcia křesťanstva a pohanskej idey prirodzenej spravodlivosti“, JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (PF MU, Brno) – „Právo dědické a církevní majetek“ a Mgr. Matej Pekarik, PhD. (VSPP, Ostrava) – „Vplyv křesťanstva na rímske manželské právo“.

 

Po obědě vystoupili ve třetím bloku moderovaném doc. JUDr. Vladimírem Vranou, PhD. (PF UPJS, Košice) doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Gregoriánska reforma a rímske právo“, Mgr. Peter Mach, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Otroctvo a uprednostňovanie kresťanov od cisára Konštantina – niekoľko poznámok“ a Mgr. Marek Novák (PF UK, Praha) s příspěvkem „Ostatky mučedníků a svatých pohledem římského práva“. Poslední čtvrtý blok moderoval doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. a vystoupili v něm doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (PF UK, Bratislava) s příspěvkem „Institutum Neronianum – otázky nad Nerónovým zákonom voči kresťanom“, PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (FF ZČU, Plzeň) s příspěvkem „Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy“, Mgr. Martin Šlosar (PF UK, Praha) s příspěvkem „Fas a křesťanství“ a Bc. Jan Ullmann (PF UK, Praha) s příspěvkem „Změny římského práva trestního zapříčiněné christianizací“. Konferenci pak zakončil krátkým vystoupením prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

 

Účastníci konference několikrát vzpomenuli nepřítomného nestora československé právní romanistiky prof. JUDr. Petera Blaha, CSc., Dr. h. c., kterému zaslali společnou zdravici.

 

Konferenční příspěvky budou, stejně jako před deseti lety, publikovány ve sborníku v rámci řady Acta historico-iuridica Pilsnensia. Hostitelem výročního 20. setkání právních romanistů ČR a SR v roce 2018 bude Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Vilém Knoll


  


  


BANSKOBYSTRICKÉ DNI PRÁVA -

"Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti

ako determinant právneho štátu"


 

 

 

 

Termín konání:         23. - 24. listopad 2016

Místo konání:           zámek Vígľaš

Organizátor:            Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

                         

Ve dnech 23. – 24. 11. 2016 uspořádala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici druhý ročník konference Banskobystrické dni práva. Organizátoři zvolili téma „Kvalita normotvorné a aplikační stránky zákonnosti jako determinant právního státu“. Vzhledem k trendu stálého zvyšování počtu právních předpisů se jistě jedná o téma nanejvýš aktuální.

 

První, plenární sekce, která se konala ve středu 23. 11. dopoledne, se nesla jak ve znamení důrazu na nutnost omezenosti počtu norem a obecně právem upravovaných oblastí, tak i souvislostí mezi právem a dalšími normativními systémy. Odpoledne pak konference pokračovala ve třech sekcích – soukromoprávní, veřejnoprávní a sekci teorie práva, právních dějin a evropského a mezinárodního práva. Poslední zmiňovaná sekce se věnovala kupříkladu otázkám rovnosti (dr. Zlatica Poláček Tureková), povaze zákona v nejstarších dějinách (dr. Róbert Jáger) či historickému pohledu na manželství včetně odluky (dr. Ivana Šošková či dr. Ingrid Lanczová), a poslední blok byl věnován právu kanonickému (prof. Mieczysław Rózański, dr. Lesław Krzyżak, dr. Justyna Krzywkowska, dr. Piotr Szymaniec a Katarzyna Zeszut).

 

Konference pokračovala v rozdělení na stejné sekce i ve čtvrtek, a došlo tak kupříkladu na otázky povahy zákona a soudních rozhodnutí (doc. Tomáš Gábriš), svévole zákonodárce (Mgr. Jana Kokešová) či historického pohledu na politiku zaměstnanosti (doc. Miriam Laclavíková, doc. Andrea Olšovská). Rovněž byly předneseny příspěvky k mezinárodnímu soudnictví (dr. Elena Júdová), evropskému azylovému právu (dr. Katarína Blšáková) či roli státu v rámci mezinárodního obchodu (dr. Jozef Beňo). Rozproudila se také plodná diskuze, zejména k otázce pracovního nasazení v době socialismu.

 

Pozvání organizátorů přijalo více než 80 účastníků. Příjemné prostředí zámku Víglaš také přispělo k hladkému průběhu konference, a lze doufat, že takto založená tradice bude i nadále pokračovat.


Lucie Mrázková


„Dny práva 2016 - Sekce Katedry dějin státu a práva

(Právní obyčej)“


 

 

 

 

Termín konání:         10. - 11. listopad 2016

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU 

 

                         

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již desátý ročník mezinárodní konference Dny práva. Sekce Katedry dějin státu a práva se letos zaměřila na problematiku právního obyčeje, tedy nejstaršího pramene práva, který stál u základů všech právních řádů.

 

Nejširší veřejnost se bude moci seznámit s příspěvky v konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na internetových stránkách konference (http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings).

 

 
  


  


(foto Martina Pospíšilová)

„Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“


 

 

 

 

Termín konání:         1. červen 2016

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva Prf MU

                             

 

Konference se věnovala dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkla fenoménu trestných činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti.

 

 

 

   


   


   


   


(foto Martina Pospíšilová)

„Dny práva 2015 - Sekce Katedry dějin státu a práva

(Odpovědnost v právu)“


 

 

 

 

Termín konání:         18. - 19. listopad 2015

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU 

 

                         

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již devátý ročník mezinárodní konference Dny práva. I v letošním roce uspořádala Katedra státu práva svou vlastní sekci, která se tentokráte věnovala odpovědnosti v právu. Aktuální téma tak nabídlo široké možnosti pro právní historiky, romanisty, právní teoretiky i kolegy z pozitivně právních disciplín. V jeho rámci bylo možné se zaměřit na problematiku tvorby i aplikace práva, jakož i ho rozvíjet v právněfilosofické rovině i ve vazbě na konkrétní právní instituty.

 

S níže uvedenými příspěvky se bude moci nejširší veřejnost seznámit v konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na internetových stránkách konference (http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings).

 

 
   


 


(foto Martina Pospíšilová)

„III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů“


 

 

 

 

Termín konání:         10. červen 2015

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU 

                             

Počet účastníků konference: 40

Počet aktivních příspěvků: 30

 

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin mělo začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání je velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor.

 

 
   


   


  

„Trestné činy prot životu a zdraví včera a dnes“


 

 

 

 

Termín konání:         27. květen 2015

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Organizátor:            The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva a Katedra trestního práva Prf MU 

                             

Počet účastníků konference: 60

Počet aktivních příspěvků: 20

 

Trestné činy proti životu a zdraví jsou bezpochyby jedněmi z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náleží k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Konference volně navázala na naši velice úspěšnou loňskou konferenci „Sexuální trestné činy včera a dnes“ a měůa vytvořit tak určitou tradici setkávání právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů) u vybraných otázek trestního práva. Konference se zamyslela nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti.

 

 
    


   


   


   
II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov

v obore právnych dejín a rímskeho právaMísto konání: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Organizátor: Katedra právních dějin, Právnická fakulta Uk v Bratislavě

Organizační garant: JUDr. Ján Štefanica, Ph.D.

Termín konání: 11. 6. 2014

Počet účastníků konference: 30

 

 
     


     


 
16. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky


"Recepce římského práva v Evropě"


 

 

 Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Organizátor: Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta UPOL

Organizační garanti: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

Termín konání: 25. - 26.4.2014

Počet účastníků konference: 40

 

Ve dnech 25. – 26. 4. 2014 se v Olomouci setkali na konferenci právní romanisté ČR a SR. Jednalo se o již tradiční, tentokrát 16. vědecké kolokvium. Pro rok 2014 bylo vybráno téma Recepce římského práva v Evropě.

 

Pozvání olomouckých organizátorů přijalo 40 právních romanistů z obou zemí, od začínajících studentů až po významná jména, jakými jsou prof. Peter Blaho a prof. Michal Skřejpek. Kolegium bylo doplněno o účast odborníků z příbuzných oborů, např. historiček doc. Jarmily Bednaříkové, dr. Ivany Koucké, nebo právního teoretika dr. Jana Pinze.

 

Jednání zahájil předsedající prof. Peter Blaho expozicí do tématu. Poté předal slovo přednášejícím prvního bloku, a to dr. Davidovi Faladovi, jenž přednesl rozpravu o metodě recepce, dr. Janu Pinzovi, který představil publiku úlohu historicko-právní školy v recepci římského práva a dr. Miroslavu Černému, jenž hovořil o literárních druzích v pracích glosátorů.

 

V druhém bloku přednesli své příspěvky na téma recepce dr. Miroslav Frýdek (Soukromoprávní mos a královské konstituce v právu Franků – primární recepce římského práva  a její metodologie), Mgr. Eva Dudásová (Prvky rímskeho práva v barbarských zákonníkoch) a dr. Matej Mlkvý (Je poddaný otrokom? Status libertatis v ranofeudálnom Anglicku).

 

Třetí blok byl věnován recepci v domácí tradici – dr. Naďa Štachová hovořila o recepci Quintiliánových Základů rétoriky v díle Akcí a rozepře Michala Pěčky z Radostic, dr. Lenka Šmídová Malárová o případu zajímavého omylu v modifikaci římskoprávního pravidla v příručce práva městského Jana z Gelnhausenu a doc. Jiří L. Bílý o recepci římského práva na Moravě.

 

Odpolední blok zahájil příspěvek prof. Michala Skřejpka („Upravujeme obvyklé“), na nějž navázal Mgr. Jan Šejdl se specifiky odrazů římskoprávních služebností do současných právních řádů a dr. Robert Jakubíček s tématem Obchodní závod, aneb taberna (instructa).

 

Závěrečná část konference byla věnována recepci římského práva v širších kontextech – neobvyklý pohled na recepci římského práva v právu islámském představil dr. Petr Osina; v právu anglosaském dr. Radek Černoch (Sen vs. Headley z hlediska romanistického); a na závěr vystoupil se svými závěry dr. Dávid Šimek (Porovnanie vybraných princípov mos maiorum a ústavných  princípov Ústavy SR).

 

Vzhledem k omezenému času a možnosti vystoupení na konferenci ještě mnohé přihlášené příspěvky nemohly zaznít. Přesto však budeme mít možnost k tématu recepce římského práva nastudovat širší záběr problematiky, neboť všechny přihlášené příspěvky budou součástí písemného výstupu z konference, a to ve formě monotematického supplementa fakultního odborného právnického časopisu Acta Iuridica Olomucensia.


Kamila Bubelová[1][1] JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta UPOL.

 

 
     


 


„Sexuální trestné činy včera a dnes“


 

 

 

 

Termín konání:         16. duben 2014

Místo konání:           Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno, zasedací místnost

Organizátor:            The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva a Katedra trestního práva Prf MU, 

                              Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Počet účastníků konference: 45

Počet aktivních příspěvků: 15

 

Sexuální trestná činnost náleží bezesporu k oblastem, které vždy přitahovaly a dodnes přitahují značnou pozornost veřejnosti i médií. Sexuální trestné činy patří k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, protože zasahovaly do osobní svobody a důstojnosti jedince, do jeho pohlavní integrity či do zdravého vývoje mladistvých. Konference se tedy zabývala nejrůznějšími jevy spojenými se sexuální trestnou činností a právní úpravou od počátků až do současnosti.

 

 
   


   


   


   


   


    

„Období nesvobody 1938-1945“


 

 

 

 

Termín konání:         12. březen 2014

Místo konání:           Moravský zemský archiv v Brně, Velký sál

Organizátor:            The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv, Katedra dějin státu a práva Prf MU

Počet účastníků konference: 54, z toho 7 zahraničních účastníků (Slovensko)

Počet aktivních příspěvků: 18

 

V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Účelem připravované konference bylo především se zamyslet se nejen nad státoprávní problematikou „tzv. Protektorátu“ a otázkami spojenými s procesem likvidací druhé československé republiky, a to i v souvislosti se slovenskými a karpatoruskými snahami o autonomii v závěru roku 1938 a v prvních měsících roku 1939, nýbrž konference byla pojata šířeji tak, aby zahrnula všechny oblasti historického bádání v tomto období.

Konference o „době nesvobody“ navázala na úspěšná kolokvia „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“ a „Češi a Němci v Československu“, které se konaly v loňském roce v Brně.

 

Zhodnocení průběhu:

Jednání konference navazovalo na úvodní slovo doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. (The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva PrF MU Brno). Týkalo se právně-historických, ústavněprávních a ekonomických problémů, zhodnocení daného období a jeho interpretace. Kladem byly především nové přístupy slovenských právních historiků na výklad pojetí slovenské státnosti v období 1939-1945.

Přednesené příspěvky presentovaly výsledky vědecko-výzkumné práce a pokrývaly oblast právněhistorické teorie i oblast obecně historickou. Vystoupení charakterizovala současný stav vědeckého poznání a nové přístupy k pochopení dosud nepublikovaných „bílých míst“ československé historie.

Celkem bylo na konferenci předneseno 18 samostatných vystoupení, z toho 6 se bezprostředně zabývalo aktuálním stavem poznání ekonomické a státoprávní problematiky Slovenského státu v letech 1939-1945.

Velmi hodnotná vystoupení přednesli prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. (Slovenský štát – právne jestvovanie a forma štátu), prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Viceguvernér Podkarpatské Rusi dr. Jaroslav Mezník v předvečer autonomie) a

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík (Advokáti v terezínském ghettu).

Tři vystoupení byla zaměřena na místo a úlohu bezpečnostních složek, v předvečer Mnichovské konference a období Protektorátu Čechy a Morava.

 

Výsledky konference:

Jednání konference bylo účelně zaměřeno na právně-historické a historicko-ekonomické otázky. Rovněž byla diskutována úloha bezpečnostních složek Československé republiky před vypuknutím II. světové války. Konference napomohla rozvoji spolupráce mezi právnickými fakultami PrF MU Brno, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Pedagogickou fakultou MU Brno a odbornými pracovišti reprezentovanými zejména Moravským zemským archivem v Brně, Ústavem pro studium totalitních režimů a Slezským zemským muzeem.

 

Zveřejnění výsledků:

Příspěvky budou zveřejněny v postkonferenčním recenzovaném sborníku. 

 

JUDr. Martin Cempírek, Právnická fakulta MU

 
     


     


     


   

 

  
„Češi a Němci v meziválečném Československu“


 

 

 

 

Termín konání:         23. říjen 2013

Místo konání:           Moravský zemský archiv v Brně

Organizátor:            The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv, Katedra dějin státu a práva Prf MU


Účelem připravovaného kolokvia bylo především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století. Navázalo tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání.

 
       


     


     


     
„ I. česko-slovenské setkání doktorských studentů

a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva“
Termín konání:         19. červen 2013

Místo konání:           Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU

Partner:                       Atlas consulting, provozovatel právního informačního systému Codexis

 

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin umožnilo začínajícím vědeckým pracovníkům výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostali možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožnilo rozvíjení případné další odborné spolupráce.

 

Jednání konference bylo rozděleno do následujících sekcí:

 

     římské právo a starší dějiny státu a práva,

     „moderní“ dějiny státu a práva.

 

    


   


    

 "Oděv v právu"
Termín konání:         22. květen 2013

Místo konání:           Moravský zemský archiv v Brně

Organizátor:            The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv, Katedra dějin státu a práva Prf MU

 

V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnovalo problematice významu oděvu pro právo.

 
    


    


    


 

 „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech

v Československu a ve státech střední Evropy“


 

  

Termín konání:         27. února 2013

Místo konání:           Moravský zemský archiv v Brně

Organizátor:            The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv, Katedra dějin státu a práva Prf MU

Partner:                       Atlas consulting, provozovatel právního informačního systému Codexis

 

Účelem kolokvia bylo především zamyšlení se nad odrazem německého národního socialismu v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho byly přijaty. Účastníci kolokvia se věnovali např. následujícím okruhům:

 

jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto přijalo?

existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR?

Československo a čeští Němci (1933 – 1938)

jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli?

Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu

Němci za Druhé republiky

likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení

odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu Čechy a Morava

Brno v období Protektorátu Čechy a Morava

Brněnští Němci (1933 – 1945)

jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy?

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ  ZDE:

 

 
    


    


    


   

        


„Korupce – včera a dnes“


 Termín konání:         8. březen 2013

Místo konání:           Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva Prf MU, The European Society for History of Law

Partner:                       Atlas consulting, provozovatel právního informačního systému Codexis

 

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodů se organizátoři rozhodli uspořádat na toto téma vědecké kolokvium. Kolokvium bylo zaměřeno na postihnutí jednotlivých etap boje proti korupci, a to od nejstarších dob až do současnosti.

 

PROGRAM KOLOKVIA KE STAŽENÍ zde:

 
    


    


     

 Letní škola 2012: Dědické právo v proměnách věků

Termín konání:         25. - 27. září 2012

Místo konání:           Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta MU

 

Ve dnech 25. - 27. 9. 2012 se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity proběhl již 4. ročník letní školy Katedry dějin státu a práva, tentokrát na téma Dědické právo v proměnách věků. Svým tématem letní škola reagovala za přijetí nového občanského zákoníku, který oblast dědického práva mění poměrně zásadním způsobem. Na akci vystoupili přednášející ze všech čtyř českých právnických fakult a z Právnické fakulty univerzity v Trnavě.

 

Zatímco některé z přednášek byly zaměřeny především časově, např. Intestátní posloupnost ve středověku (V. Knoll, ZČU) či naopak šlechtické testamenty do r. 1300 (N. Štachová, MU), jiné se zaměřovaly na jednotlivé instituty a procházely tak vývojově především od římského práva po právo doby moderní. Studentům tak byly osvětleny některé instituty, jež se znovu objevily v našem právu právě s novým občanský zákoníkem (Dědické spory – K. Bubelová, UPOL, Odkaz – R. Černoch, MU). Často se však také ukazuje, že inspirace právem starým nemusí být přínosná a naopak, právní úpravu nejen že znepřehleďňuje, ale navíc postavení dědiců zhoršuje – jak ukázal v příspěvku věnovanému nepominutelným dědicům O. Horák (UPOL). Zároveň se studenti mohli seznámit s některými specifiky mezopotámského a židovského práva, jako např. s levirátním manželstvím (M. Knollová, MU). Na samotný závěr letní školy vystoupila i JUDr. A. Sedláková, která studentům přiblížila stručně  praxi dědického řízení před notářem a reagovala na jejich četné dotazy.

 

Velkému zájmu se těšil i doprovodný program – právně historické a právně archeologická procházka městem Brnem, kde krom samotných dějin města a významných budov /budova zemského sněmu, prvorepublikového nejvyššího soudu atp./, byla představena i historie PrF MU a jejích sídel od dob jejího založení, přes znovuobnovení až po současnost.

Texty přednášek byly publikovány v tematickém čísle Časopisu pro právní vědu a praxi (3/2012). Letní školy se účastnilo na šedesát studentů z právnických fakult Masarykovy univerzity, Západočeské univerzity a Univerzity Palackého, přičemž jako v předchozích letech zájem dalece přesahoval kapacitu letní školy.

 

JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D.

 

 
 

Býkov 2012

 

Setkání mladých vědeckých pracovníků "Naděje právní vědy"

(sekce právní dějiny)

 

 

 

 

 

Organizátor:            Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni       

Termín konání:         9. - 11.3.2012

Místo konání:           Zámecký statek Býkov u Plzně

 

V příjemném prostředí barokního zámeckého statku Býkov se již poněkolikáté konala konference, zaměřená na mladé vědce v oboru práva. Přestože letošní účast na mezinárodní konferenci byla trochu menší než v předchozích letech, mladí právníci z České republiky a ze Slovenska a také Polska a Německa byli rozděleni do několika tematických sekcí: z nichž sekce právních dějin byla jako tradičně nejpočetnější. Jednacím dnem byla sobota 10. března.  Jako součást konference proběhlo rovněž několik workshopů v rámci programu OP VK „Spolupracující právníci“ (v oborech obchodního práva, trestního práva a ústavního práva).

 

Jednání v sekci právních dějin v sobě obsáhlo jak doby nejstarší, tak i události 20. století a několik příspěvků reagovalo i na problémy po výtce současné, zejména na nový občanský zákoník. První vystupující JUDr. Michaela Knollová (MU Brno) představila v příspěvku nazvaném „Chetitské smlouvy vazalského typu na příkladu smluv s královstvím Amurru“ jak složitá byla mezinárodní pozice malého městského státu na pomezí dvou mocných říši – Egypta a Chetitské říše. Starověkou problematikou se zabýval i JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. (ZČU Plzeň) s příspěvkem „Dvě tváře spravedlnosti: právně-mytologické poznámky k Thémis a Diké,“ který poskytl zajímavé zamyšlení nad funkcí (funkcemi) spravedlnosti jako takové a i nad samotnými kořeny pojmu „právo.“

 

Problematiku středověku a raného novověku reprezentovaly čtyři příspěvky. V první řadě Mgr. Magda Schusterová, LL.M. (Univesität Osnabrück) s příspěvkem „Kvazilenní vztah “adherentia“ a její zakotvení v učeném právu,“ která představila specifický druh vztahů pohybujících se na rozhraní spojeneckých smluv a lenních smluv prakticky v celé Evropě. Cílem příspěvku bylo mimo jiné i pokusit se nalézt informace o analogii v českém právu. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (ZČU Plzeň) zase uvedl své kolegy do problematiky v českých zemích prakticky neznámé, když se zabýval otázkou práva na území tzv. křižáckých států ve Svaté zemi a v přípěvku: „Trestní právo křižáckých států“ představil tzv. Nábuluský kodex, výjimečnou památku z doby kolem roku 1122. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (UK Praha) v příspěvku „Vendito ut empto ut vendito… statek Albrechtice jako součást Valdštejnova Frýdlantska“ se zabýval zvláštnostmi jedné kupní smlouvy, jež však z kontextu dané doby se ukázaly zcela pochopitelnými. Zajímavé srovnání pro současnou diskusi nad problematikou církevních restitucí nabídl JUDr. et Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (ZČU Plzeň) s referátem „Majetkové vyrovnání mezi státem a katolickou církví po r. 1620.“

 

První část novověkého bloku byla téměř zcela v rukou kolegů ze Slovenska. Mgr. Peter Miklušičák (UK Bratislava) shrnul zásadní změny v oblasti trestní práva v 18. stol. v příspěvku „Osvietenské trestné právo Márie Terézie a Jozefa II.“ Jeho kolega z fakulty Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ukázal v referátu „Origo gentis ako súčast právnej argumentácie v Uhorsku a v Čechách“, jak to může dopadnout, když se zákonodárce pustí do výkladu dějin. Do třetice z Bratislavské fakulty vystoupil JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., M.A., jehož řeč na téma „Trestnoprávne aspekty zápasu Slovákov za národné práva v Uhorsku“ provedla kolegy monstrprocesy se Slovenskými vlastenci a jejich pozadím. Poskytl tak mimo jiné srovnání, že jak čeští, tak i slovenští političtí vězni, měli ve vězení přelomu 19. a 20. století můžeme říci velmi slušné podmínky. Konečně Mgr. Tomáš Jablonecký (UK Praha) představil život a dílo významného právníka a odborníka na trestní právo Augusta Miřičky. Jediným neslovenským vystupujícím v této části byl Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. (ZČU Plzeň), který nás s příspěvkem na téma „Mystický testament“ zavedl do práva římského, aby nás pak vrátil k právě přijatému občanskému zákoníku a ukázal, jak to může dopadnout, když je institut pouze převzat, aniž by byl jeho význam pochopen.

 

Odpolední blok pak zahájil Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (UK Bratislava) příspěvkem „K legislatívnym základom postavenia menšinových jazykov a školstva na Slovensku v medzivojnovom období“ svým způsobem předznamenal další příspěvek Mgr. Jana Kazdy (MU Brno) o právním postavení Židů ve veřejném a hospodářském životě v Protektorátu Čechy a Morava. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (MU Brno) navázal na svůj příspěvek před několika lety na téže konferenci a věnoval se otázce „Právní regulace alejí okolo silnic od konce 19. do poloviny 20. stol. Na závěr vystoupil JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (UP Olomouc), který podobně jako Petr Dostalík upozornil na problémy, které mohou vzniknout z pouhého převzetí textu jiné právní úpravy bez hlubší znalosti jejího pozadí. V příspěvku „Nový občanský zákoník a právní tradice“ upozornil na poměrně problematickou konstrukci chápání držby, jako právního vztahu a osvětlil jeho historické pozadí u ABGB a Osnovy z roku 1937.

Závěrem je třeba poděkovat organizátorům, kteří i ve složité situaci dokázali připravit podmínky pro tuto konferenci tak, aby vše řádně fungovalo.

 

JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D.


  


   


  

 DNY PRÁVA 2011

V. ročník mezinárodní konference


Právněhistorická sekce: Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti


Sekce: Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti

Pořadatel: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Veveří 70, Brno

Termín konání: 23. - 24. listopadu 2011


Odborný garant: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Organizační garant: JUDr. Pavel Salák, Ph.D

 

Sekce se zaměřila na zkoumání dobově podmíněných autoritativních zásahů do soukromoprávní sféry (do vlastnického práva, smluvní svobody, poměrů v rodině apod.), jako byly například pozemkové reformy, konfiskace, znárodnění, nucené podoby užívacích práv nebo dobové projevy péče státu o výchovu dětí, a na snahu o odstranění s tím spojených deformací. Analýze byly podrobeny také jednotlivé projevy přirozené publicizace právních řádů v minulosti. 

 Konference


"Vývoj soukromého práva na území České republiky"
 

 

Organizátor: Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Termín konání: 15. září 2011

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, 611 80

 

 

 

 

 


Konference


"200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva"

 

 

 Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Termín konání: 2. - 3. června 2011

 

 

Ve dnech  2. – 3. 6. 2011 se pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Pospíšila a předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouské republiky Hon. Prof. Dr. Irmagard Grissové, konala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní vědecká konference „200 let ABGB – od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva“.

 

Toto vědecké setkání je jedním z mnoha, která se zabývají letošním dvousetletým výročím ABGB. Toto olomoucké setkání připomnělo ještě jednu důležitou událost  akademického života, neboť si v těchto dnech připomínáme dvacet let od znovuobnovení činnosti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Slavnostního zahájení konference se ujala prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (rektor Univerzity Palackého v Olomouci), JUDr. Jiří Pospíšil (ministr spravedlnosti ČR) a Hon. Prof. Dr. Irmagard Grissová (předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouské republiky).

 

Konference nebyla rozdělena do tradičních jednacích sekcí, ale jednalo se o plenární zasedání, kdy byli o přednesení příspěvků požádání přední čeští, rakouští a polští akademici a představitelé právní praxe.

 

Ve čtvrtek zahájil plenární zasedání prof. JUDr. Pavel Höllander, DrSc. (Ústavní soud ČR) plenárním tématem „Přirozené právo a ABGB, přirozené právo dnes“, kdy prof. Höllander přednesl příspěvek s názvem „Mezera v zákoně, § 7  o.z.o. a ryzí nauka právní (Poznámky k úvaze Franze Bydlinského)“. Prof. Höllander představil základní interpretační koncepci ryzí nauky právní, která je postavena na odmítnutí krajnosti kognitivistické i denacionalistické interpretační teorie. Dle Kelsena nemůže existovat vědecká metoda určující kritéria výběru jediné správné z mnoha možných interpretací. Pokud dojde ke konfliktu mezi dikcí zákona a intencí zákonodárce náleží oběma stejná váha, což znamená, že není vědecky rozhodnutelné, je-li právem to, co zákonodárce přijal jako právní normu, nebo to, co zamýšlel přijmout jako pravidlo chování. Tuto teorii pak představil prof. Höllander na příkladu ustanovení § 7 o.z.o.

 

Druhým plenárním tématem bylo „Česko a ABGB“, v rámci tohoto tématu vystoupil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze) s příspěvkem na téma „Všeobecný občanský zákoník v československém právu 1918 – 1950“. Příspěvek mapoval osud ABGB v československém právním řádu od jeho recepce z rakouského práva v roce 1918 do jeho nahrazení občanským zákoníkem. Prof. Kuklík se zaměřil na tři hlavní otázky: recpece ABGB do československého právního řádu, legislativní pokusy o nový občanský zákoník a zásadní  reformy, které novelizovaly recipovaný občanský zákoník.

 

Třetí plenární téma se věnovalo „ABGB v rakouském pohledu“ na toto téma přednesl příspěvek O. Univ. - Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Willibald Posch (Právnická fakulta, Univerzita Karla Františka, Graz, Rakousko). Prof. Posch představil ABGB jako jednu z nejstarších moderních kodifikací občanského práva střední a východní Evropy, která je dodnes platná. Z původního Všeobecného občanského zákoníku je v současné době ještě v platnosti 57% jeho původního znění.

 

Ve čtvrtém plenární bloku s názvem „ABGB a veřejné právo“ vystoupil s příspěvkem prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno) na téma „Obecný občanský zákoník a veřejné právo. Rakouská monarchie na cestě k modernímu státu“. Mottem tohoto příspěvku, který i tento příspěvek nejlépe definuje, byly slova R. Waltera „V budově této právnické fakulty jsou stále mnozí, kteří se domnívají, že základem rakouského práva je obecný občanský zákoník, a nikoli ústavní právo tohoto státu“.

 

Poslední plenární blok prvního konferenčního dne byl věnován tématu „ABGB a dnešní české právo“. V rámci tohoto bloku vystoupil Mgr. Michal Králík, Ph.D. (Nejvyšší soud ČR) s příspevkem na téma „ABGB a role českého soudce v proměnách času“. Příspěvek se věnoval dějinnými a společenskými souvislostmi  na jejichž podkladě byla definována rozhodovací role soudce v jednotlivých etapách vývoje Všeobecného občanského zákoníku.

 

Druhý konferenční den zahájilo plénární téma s názvem „ABGB a rekodifikace“. V rámci tohoto bloku vystoupil prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni) s příspěvkem na téma  „Inspirační síla všeobecného  zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro Českou republiku“. Prof. Eliáš ve svém příspěvku poukázal na jednotlivá právní řešení, která jsou obsažena v návrhu občanského zákoníku, která nacházejí inspiraci v ABGB. Ale také poukázal na ta místa, u kterých můžeme hovořit o doslovné recepci, např. ustanovení § 16 ABGB a znění ustanovení § 19 návrhu občanského zákoníku.

 

Druhý blok se věnoval tématu „Rakouské kodifikační tendence“, v tomto bloku vystoupil Hon. Prof. Dr. Johannes Stabentheiner (Právnická fakulta, Univerzita ve Vídni) s příspěvkem na téma „Projekt sukcesivní modernizace rakouského občanského zákoníku (ABGB) a odraz evropského vývoje ve smluvním právu“. Prof. Stabentheiner představil základní etapy změn, které měnily ABGB. Po celé první století od účinnosti zůstal text ABGB nezměněn. Později následovaly tři dílčí novely, jejichž výsledkem byla změna či úplně vynětí určitých pasáží z textu zákona. Tyto vyňaté pasáže byly přeneseny do speciálnách zákonů.  Prof. Stabentheiner představil i novinky, který čekají rakouský občanský zákoník, tak aby odpovídal nastalým ekonomickým, společenským a právním podmínkám.

 

Předposlední blok byl věnován tématu „Polsko a ABGB“. V tomto bloku přednesl svůj příspěvek prof. zw. dr. hab. Maksymilian Pazdan (Fakulta práva a administrace, Slezská univerzita v Katowicích). Příspěvek se zabýval vlivy rakouské právní kultury na polský právní systém, který se etabloval na počátku 20. století, kdy rakouské právo platilo v určitých částech Polska. Vliv rakouského práva nebyl jen ve formě zákonné úpravy, ale také v tom, že mnoho polských právníků získalo své právnické vzdělání právě ve Vídni nebo na univerzitách, které byly v rakouské části Polska (Krakow, Lvov).

 

Poslední příspěvek přednesla v bloku věnovanému „ABGB a rodinné právo“ prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Příspěvek prof. Hrušákové nesl název „Rodinné právo ve světle společenských změn“. Prof. Hrušáková nás provedla úpravou rodiněprávních vztahů od ABGB až do dnešní doby, včetně úpravy de lege ferenda. Zmínila se o  kolisních normách mezinárodního práva soukromého a nařízení Brusel II., které se týkají stále častějšího problému, kterým je manželství mezi příslušníky různých států.

 

Miroslav Frýdek [1],[2]

 


[1] Tento příspěvek představuje výstup ze standardního grantového projektu GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“.

[2] Mgr. Miroslav Frýdek. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra teorie práva a právních dějin.Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia.

 

 Seminář doktorských studentů

Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity


Termín konání: 30. června 2011

Místo konání: Právnická Fakulta MU, Brno

Organizátor: Právnická Fakulta MU, Katedra dějin státu a práva

 

Dne 30. 6. 2011 se za předsednictví vedoucího Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. a doc. JUDr. Karla  Schelleho, CSc. sešli doktorší studenti této katedry v oboru Dějiny práva a římské právo, aby představili své výzkumné závěry ze své badatelské práce.

 

Úvodní slovo pronesl prof. Vojáček, který zahájil první setkání tohoto druhy, které se bude konat dvakrát ročně a v jeho rámci budou doktorští studenti představovat své dílčí i úplné výsledky ze svých oborů.

 

Jako první vystoupila Ivana Stará se příspěvkem Několik poznámek k manželství v římském právu. Příspěvek se zabýval soužitím muže a ženy ve formě manželství ve starověkém Římě. Meritem předeseného referátu byl pohledu Ŕímanů a římského práva na manželství, které nebylo založeno na rovnosti, neboť manželství podle práva římského bylo uzavíráno především v zájmu muže, který si tímto zajišťoval pokračování svého rodu. Autorka ve svém výkladu zaměřovala pozornost také na druhy manželství, které určovaly právní postavení ženy, na zásnuby a zvyky, které provázely nejen zásnuby, ale také svatbu. Závěr referátu se věnoval možnými způsoby zániku manželství. Sama autorka v úvodu uvedla, že se jedná pouze o velmi krátký exkurz, neboť  téma je velmi rozsáhlé a podrobná analýza bude provedena jak v její disertační práci, tak je i v průběžně publikovaných příspěvcích a článcích.

 

Další přednášející byl Miroslav Frýdek, který přednesl příspěvek na téma Poena a multa v 21. titulu 47 knihy Digest císaře Justiniana. Přednášející provedl etymologický a juristický rozbor obou termínů (poena a multa), kdy upozornil na původní funkci trestu –poena jako obřadného očištění kolektivu od zločinu a zasvěcení pachatele božstvu, kdy tento termín má zřejmé kořeny v piaculu, které bylo v rámci soudního řízení nahrazeno procesní sázkou nazývanou sacramentum. Používání termínů poena a multa, pak přednášející provedl na exegezi 21. titulu 47 knihy Digest císaře Justiniana s názvem De termino moto, který se zabývá přemístněním mezních kamenů z polí.

 

Martin Cempírek přednesl příspěvek na téma Aplikace smlouvy nájemní na přepravu. V referátu nastínil  vývoj právní úpravy přepravy s přihlédnutím k používání institutu nájemní smlouvy na tuto oblast. Příspěvek je zpracován vývojově, souhrnně je rozebrána právní úprava smlouvy nájemní a pachtu zakotvená v ABGB. Zmíněn je také rozdíl mezi nájmem a pachtem, kdy oba tyto smluvní typy byla aplikovány na přepravu. V příspěvku je postihnut interpretační posun smlouvy nájemní a pachtu tak, jak byl zastáván prvorepublikovou právní vědou. Přednášející upozornil na dobovou praxi, v jejímž rámci docházelo k uzavírání smlouvy nájemní, kterou byl pronajat dopravní prostředek a pachtu dopravní koncese, kdy byl za účelem zisku „propachtován“ celý dopravní podnik. V závěru příspěvku je uvedeno základní srovnání smlouvy nájemní se současnou obchodněprávní úpravou smlouvy o nájmu dopravního prostředku zakotvenou v účinném obchodním zákoníku.

 

Lucie Bednářová Bendová vystoupila s příspěvkem na téma Mravnostní delikty v agendě C. k. krajského soudu v Olomouci v druhé polovině 19. století. Přednášející seznámila účastníky konference s agenou C. k. krajského soudu v Olomouci jako sborového soudu 1. instance a zároveň porotního soudu do jehož agendy patřily kromě jiných zločinů a přečinů také tzv. mravnostní zločiny. Přednášející představila vybrané přestupky, kterou jsou dochovány v trestních spisech tohoto soudu a které se týkají  přestupků „proti veřejné mravopočestnosti“, pokud byly spáchány v souběhu se zločinem nebo pokud souvisely se zločinem jiného pachatele. Přednesený příspěvek systematicky probral skutkové podstaty mravnostních zločinů, přečinů a přestupků stíhaných podle Trestního zákona z roku 1852.  K dalším představeným otázkám, kterým byl v rámci referátu věnován čas, je postoj, který zaujámalo C. k. státního zastupitelství v Olomouci k mravnostním zločinům a přestupkům.

 

Michal Škerle vystoupil s příspěvkem jehož název byl Politický proces s bývalými brněnskými sociálními demokraty – skupina Křepelka a spol. Příspěvek nás zavedl do 20. až 23. července 1955, kdy bylo před Krajský soud v Brně postaveno jedenáct bývalých členů a funkcionářů ČSSD. Všichni obžalovaní byli shledáni plně vinnými z trestných činů velezrady, vyzvědačství, neoznámení trestného činu a nadržování. Ve vyšetřovacích a soudních spisech byli tito obžalovaní označováni jako „pravicově smýšlející činitelé sociálně demokratické strany“ nebo častěji jako skupina „dr. Křepelky a spol.“ Přednášející seznámil nejenom s podrobnostmi tohoto soudního procesu, ale také s obdobnými procesy, s bývalými příslušníky Československé strany sociálně demokratické, která byla pro komunistickém puči v únoru 1948 sloučena s KSČ a tím v podstatě zlikvidována. Tato vlna perzekuce sociálních demokratů časově spadala do tzv. tažení proti „sociáldemokratismu“, zahájeným po červnových demonstracích v roce 1953. V rámci těchto procesů bylo odsouzeno několik set sociálních demokratů.

 

Poslední přednášející byla Katarína Fedorová, která vystoupila s příspěvkem s názvem Postavenie a úlohy advokácie v súdnej reforme cára Alexandra II. Přednesený příspěvek se zabýval působením advokacie, tzv. přísežných pověřenců, kteří byli inkorporováni do ruské soudní praxe soudní reformou ruského cara Alexandra II, která byla provedena v roce 1864. Profesionální právní zastoupení (advokacie) byla pro carské Rusko úplně novým institutem, jak z hlediska jeho obsahu, tak i formy. Autonomie advokacie, relativní nezávislost na státní moci, princip volitelnosti a zodpovědnosti přinesly do soudní síně nový element, který se  v praxi velmi osvědčil především v politických procesech s obžalovanými z trestních činů proti státu. V těchto soudních procesech hráli velmi důležitou roli právě advokáti jako obhájci, kteří si vysloužili značnou nevoli ze strany státní moci. Přednášející představila zákonné kontrareformy, které byly reakcemi na dobře odvedenou práci obhájců v rámci politických procesů, které byly přijaty v 80-tých  a 90-tých letech 19. století. Tyto reformy vedly ke značenému omezené demokratického institutu advokátů. Zánik působení advokátů byl ukončen tzv. Soudním dekretem, který byl vydán po Říjnové revoluci.

 

 

Miroslav Frýdek [1],[2]

 


[1] Tento příspěvek představuje výstup ze standardního grantového projektu GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“.

[2] Mgr. Miroslav Frýdek, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra teorie práva a právních dějin. Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia.Konference: „Actiones, condictiones, exceptiones“


13. setkání právních romanistů České a Slovenské republiky


Termín konání: 13.-14. května 2011

Místo konání: Právnická Fakulta MU, Brno

Organizátor: Právnická Fakulta MU, Katedra dějin státu a práva

 

 

V polovině května se na právnické fakultě MU uskutečnilo další pravidelné setkání právních romanistů České a Slovenské republiky. Na setkání dorazili zástupci všech českých a většiny slovenských veřejnoprávních právnických fakult od Plzně až po Košice. Na pátečním slavnostním zahájení přivítal účastníky jménem právnické fakulty proděkan Petr Mrkývka, který  zavzpomínal na svou vlastní zkoušku z římského práva, jménem organizátorů pak promluvil prof. Ladislav Vojáček jako vedoucí katedry a doc. Michaela Židlická jako garantka oboru římské právo.

 

Téma letošní konference bylo zaměřeno na procesní prostředky, nicméně vedle samotných tematických příspěvků byl první jednací blok zaměřen na výuku římského práva.  Doc. Michaela Židlická /MU/ se věnovala obecně významu výuky římského práva a David Falada /UK Praha/ pak představil své práce na prezentaci recepce římského práva v Evropě.

 

První blok věnovaný tématu konference zahájil prof. Peter Blaho /Trnavská univerzita/, který se ve svém příspěvku věnoval konkurenci žaloba v souvislosti s condictio ex causa furtiva. I dalšími vystupujícími v tomto bloku byli představitelé slovenských fakult. Róbert Brtko  /Univerzita Komenského Bratislava/představil tradičně spory Sabiniánů a Prokuliánů, tentokrát o povaze noxálních žalob. Osobním a věcným žalobám zástavního věřitele se věnoval Peter Mach /Trnavská univerzita/ a jeho kolega Vojtech Vladár pak svou pozornost obrátil do středověku na Actio spolii v kanonickém právu.

 

Odpolední blok pak byl zcela v rukou účastníků z Čech a Moravy. Doc. Jiří L. Bílý /UP Olomouc, Univerzita Komenského Bratislava/ navázal časově na poslední příspěvek dopoledního bloku a věnoval se recepci actiones in duplum ve středověku a novověku. Otázce, zda negatorní a negativní žaloba jsou jedno a totéž, nebo dvě různé žaloby se ve svém příspěvku Několik poznámek k ochraně služebností věnoval Jan Šejdl /UK Praha/. Problematice zastoupení a otázce koho v tomto případě žalovat se věnoval v příspěvku Actio institoria Petr Dostalík /UP Olomouc, ZČU Plzeň/.

 

V posledním bloku pak vystoupil prof. Michal Skřejpek /UK Praha/, který pátral po původu kondikcí. Konečně na závěr vystoupil Miroslav Frýdek /UP Olomouc/, který se zamýšlel nad významem obratu preatora: „IN FACTUM ACTIONEM DANDAM“ na rozsah náhrady v případě prodaného koně, u nějž se později ukázalo, že šlo o věc extra commercium.

 

Další program pak již pokračoval rozhovory a výměnou zkušeností a neformální večeří. Konference vedle zajímavých příspěvků přinesla i možnost výměny zkušeností s výukou a zejména přispěla k představení některých mladých asistentů či doktorandů věnujících se římskému právu a jejich vzájemném seznámení se s ostatními v oboru. Ve sborníku se pak budeme moci těšit nejen na příspěvky, které zazněly, ale i na další, zejména z pera právě těchto mladých romanistů.

 

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

 

 
Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí


Mezinárodní kolokvium k 260. výročí narození Franze von Zeillera

a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského


Termín konání:         12. - 14. ledna 2011

Místo konání:           Fakulta právnická Západočeské Univerzity v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň 

Organizátor:            Fakulta právnická Západočeské Univerzity v Plzni

Organizační tým:      JUDr. Alena Rundová, Ph.D., LL.M.; JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

 

 

Ve dnech 12. – 14. ledna 2011 pořádala Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni mezinárodní kolokvium s názvem: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“. Jednalo se o společnou akci Katedry právních dějin, Katedry teorie práva a Katedry soukromého práva a civilního procesu. Toto kolokvium bylo určené zejména k setkání a prezentaci názorů mladých akademických a vědeckých pracovníků (doktorandů a postdoktorandů). Toto setkání bylo první konferencí s právně historickým zaměřením, které nás v roce 2011 čekají. Plzeňské mezinárodní kolokvium bylo uspořádáno u příležitosti 260. výročí narození Franze von Zeillera - slavného rakouského právníka, rektora vídeňské univerzity a především hlavního redaktora rakouského občanského zákoníku. Druhým impulzem k uspořádání tohoto kolokvia představovalo uplynutí 200 let od vzniku jedné z nejvýznamnějších kodifikací občanského práva, všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).

 

V souvislosti s aktuálně dokončovaným návrhem nového občanského zákoníku v České republice a kodifikačním vývojem na poli soukromého práva v dalších zemích Visegrádské čtyřky se tak naskytla výjimečná možnost interdisciplinárního odborného setkání, přičemž cílem plzeňského mezinárodního kolokvia mladých právních vědců byla odborná diskuse ke kodifikační genezi soukromého práva a jejímu myšlenkovému zázemí.

 

Garanci nad touto prestižní akcí převzali zástupci z jednotlivých pořádajících kateder, a to: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc., Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  a JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. První den kolokvia náležel uvítání účastníků pocházejících z pěti evropských zemí (ČR, SR, Polska, Švýcarska a Španělska), kterého se ujali hlavní organizační garanti JUDr. Alena Rundová, Ph.D., LL.M. a JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.. Druhý a hlavní konferenční den byl zahájen úvodním blokem přednášek, které pronesli významní hosté kolokvia. Mezi ně patřil Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Ernst A. Kramer, emeritní profesor soukromého práva basilejské univerzity, který se ve svém příspěvku věnoval odkazu § 7 ABGB na „přirozené zásady právní“, přičemž se zamyslel nad možností vyplňování mezer v právu právě prostřednictvím právních zásad a provedl srovnání, jakým způsobem je tato problematika řešena v občanských zákonících vybraných evropských zemí. Poté se prof. Karolina Adamová, vedoucí Katedry právních dějin ZČU, zabývala podílem Franze von Zeillera na pracích na Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811, přičemž účastníkům kolokvia přiblížila jeho život, jakož i jeho podíl na kodifikačních pracích. První blok uzavřel prof. Karel Eliáš, který přednesl svou úvahu nazvanou „Kotva v postmoderním chaosu? K justifikaci návrhu českého občanského zákoníku“; účastníci tak byli seznámeni s postupem prací na nové české občanskoprávní kodifikaci, jakož i s některými problémy, se kterými se autor nového občanského zákoníku musel v minulosti potýkat.

 

Další příspěvky účastníků kolokvia byly odpřednášeny chronologicky v několika blocích. V prvním bloku se Karel Beran z Právnické fakulty UK zabýval pojmem „morální osoby“ v kodifikačním úsilí 18. století, přičemž zdůraznil, že ABGB pojem právnické osoby jako takový neznal. ABGB používal jako právní termín pojem „morální osoby“, avšak nikoli pouze ten. Beran souhrnně konstatoval, že ABGB hovořil o morální osobě v devíti paragrafech, a pokud rozšíříme pojem morální osoby i o obce, lze celkově mluvit o dvanácti ustanoveních. Martin Cempírek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity pojednal o právní úpravě smluv k zajišťování přepravy, přičemž význam ABGB na uskutečňování přepravy přiblížil na obchodních vztazích s rakouskou armádou a jejími dodavateli na příkladu tažení z roku 1812, kdy se rakouský armádní sbor účastnil společně s francouzskou armádou tažení do Ruska.  Zbytek prvního bloku patřil přednášejícím z Olomoucké Právnické fakulty. Petr Dostalík upozornil ve svém příspěvku, věnovanému řeckým vlivům v ABGB - Lex Rhodia de iactu, na často opomíjenou skutečnost, že samotné římské právo, ostatně jako celá římská kultura, bylo pod řeckým vlivem, a že některé pojmy a ideje, které se dnes považují za neodmyslitelnou součást právního myšlení, nejsou původem římskoprávní, ale římské právo nám pouze zprostředkovalo starší normy řeckého práva, jako tomu bylo např. v případě tzv. rhodského zákona. Vztahem římského práva a ABGB se zabýval Miroslav Frýdek, který přišel s analýzou kodifikací římského práva, o kterých můžeme ve starověkém Římě hovořit až v těch okamžicích: kdy bylo nutné „mít po ruce“ sepsaná právní pravidla, v době, kdy bylo zapotřebí změnit zaběhnuté obyčeje nebo s právem seznámit širší veřejnost, tedy seznámit s právem všechny jeho adresáty, což je především výsledkem tzv. neklidu – stasis – v obci.  Přednášející představil římské právo jako souhrn několika normativních řádů práva kviritů, práva národů, práva honorárního, práva přirozeného a jurisprudence, který překonal několik století díky živé tvorbě práva bez nutnosti velké kodifikace. M. Frýdek položil otázku, proč se tady po zániku starověkého římského impéria již nikdy nesladily všechny právní živly: právo kviritů, právo národů, právo honorární, právo přirozené a jurisprudence do úžasného bezmezerovitého právního systému? Tento soulad mezi živly byl nahrazen novým živlem nazvaným „velké kodifikace“, jehož myšlenkové zázemí představil na sporu mezi Savignym a Thibautem. První blok zakončila Kamila Bubelová, která se věnovala římskoprávnímu institutu usufruktu. Chtěla tak účastníkům kolokvia zprostředkovat podstatu usufruktu tak, aby vynikl jeho význam v římském právu a jeho mimořádná inspirační síla pro dnešní dobu. Na příkladech z Digest ukázala možnou cestu k hledání hranic mezi změnami, jež přirozeně patří k užívání a požívání věci, a změnami, které již způsobují zánik práva (salva rei substantia).

 

Druhý blok náležel zahraničním přednášejícím. Jako první vystoupil Tomáš Gábriš z bratislavské Právnické fakulty s příspěvkem „Snahy o revizi ABGB v procesu unifikace československého práva v letech 1918 – 1938“ následovaný Adriánou Švecovou z Trnavy, která posluchačům přiblížila snahy o kodifikaci občanského práva v Uhersku v 19. a 20. století, přičemž těžiště svého výkladu věnovala oblasti dědického a manželského majetkového práva. Alberto Iglesias Garzón z madridské univerzity seznámil přítomné se základními koncepcemi soukromého práva ve Španělsku před přijetím Code Napoleon. Grzegorz Smyk z Lublinské Právnické fakulty zakončil druhý blok příspěvků pojednáním o Code Napoleon v 19. a 20. století v Polsku.

 

Závěrečný blok druhého konferenčního dne zahájil Miroslav Černý z Právnické fakulty ZČU pojednáním o vlivu kanonického práva na český právní život pozdního středověku, přičemž poukázal na skutečnost, že v Čechách hrálo kanonické právo mnohem významnější roli než právo římské. Právní systém kanonického práva zde byl přítomný nejenom jako soubor pravidel, řídících chod rozsáhlé církevní instituce, ale ve svých postupech a metodě byl i základním vodítkem pro fungování veškeré církevní i světské autority. Vilém Knoll z hostitelské instituce se ve svém příspěvku zabýval problematikou instestátní dědické posloupnosti před vydáním Obnoveného zřízení zemského. Na základě rozboru dobových pramenů prezentoval postupné rozšiřování intestátní dědické posloupnosti na úkor zúžení práva odúmrti. Na něj navázal Václav Bednář s příspěvkem „Odkaz – téměř zapomenutý institut dědického práva“. Bednář pojednal o institutu odkazu nejen v historické perspektivě, ale věnoval pozornost i využití tohoto tradičního institutu v současné době, a to zejména s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku. Ondřej Horák z olomoucké Právnické fakulty se věnoval genezi ustanovení o výkladu zákona při kodifikaci soukromého práva v letech 1753 – 1937, tedy od zahájení prací na česko-rakouském Codexu Teresianus přes § 6 a 7 ABGB až po osnovu československého občanského zákoníku z roku 1937. Zároveň zmínil s tím spojené názory dobové právní vědy, zvláště meziválečných civilistů – profesorů Jana Krčmáře, Vladimíra Kubeše, Františka Roučka, Jaromíra Sedláčka, Emila Svobody a Ernsta Swobody. Druhý konferenční den zakončil Václav Valeš z plzeňské Právnické fakulty, který věnoval pozornost historickému majetku církví, přičemž se zabýval popisem majetkových křivd, způsobených v období 1948 - 1989 církvím a obcím. V souvislosti s jejich zmírněním po roce 1989 věnoval Valeš zvláštní pozornost problematice kolize zájmů uvedených subjektů a způsobu jejich řešení. Z občanskoprávního hlediska se zabýval řešením otázky nabývání vlastnického práva obcemi a církvemi zákonem, přičemž využil platnou právní úpravu a judikaturu Ústavního soudu ČR.

 

Třetí konferenční den byl rozdělen na dva bloky přednášek. První blok zahájil Jaromír Tauchen z Právnické fakulty Masarykovy univerzity příspěvkem pojednávajícím o základních ideologických východiscích nacistického „soukromého“ práva jako vzoru pro právo protektorátní. Účelem tohoto příspěvku bylo poukázat v obecné rovině na základní východiska nacistické ideologie a nacistické právní teorie v oblasti „soukromého“ práva; posluchači si tak mohli udělat představu o tom, jaké principy a zásady částečně protektorátní právo obsahovalo a jaké by byly bezesporu do protektorátního právního řádu zavedeny, pokud by v roce 1945 nedošlo k porážce nacismu. Antonín Sýkora z Vysoké školy Karlovy Vary se věnoval hlavním zásadám šlechtického dědického práva podle Obnovených zřízení zemských, Deklaratorií a Novel. Třetím přednášejícím byl Tomáš Pezl z Právnické fakulty ZČU, který pronesl velmi zajímavé pojednání o židovském civilním právu. Pezl zdůraznil, že židovské právo není možné považovat jen za čistě náboženský systém práva, ale i za systém, který má velmi výrazný přesah mimo jiné i do práva civilního. V příspěvku se zaměřil jednak na prameny židovského práva, jakož na některé vybrané instituty tohoto právního řádu, zejména pak na ty, které mají své vyjádření v současném civilním právu. Závěr prvního bloku náležel Petře Skřejpkové z Právnické fakulty UK, která přítomné seznámila s pokusy o unifikaci soukromého práva v období první Československé republiky, které velmi precizně shrnula do šestnácti problémových okruhů.

 

V druhém bloku závěrečného dne představila Kamila Kedzierska z krakovské Právnické fakulty neevropské kodifikace soukromého práva na příkladu Čínské lidové republiky. Daniel Krošlák k trnavské Právnické fakulty analyzoval se svém příspěvku proces kodifikace BGB a zamyslel se nad tím, zda tento proces může být inspirací pro rektifikaci slovenského občanského zákoníku. Poslední tři příspěvky pronesli zástupci domácí hostitelské instituce. Jindřich Psutka zmínil některé základní odlišnosti v úpravě náhrady škody v dosud platných občanských zákonících na našem území; Antonín Stanislav se zabýval problematikou dovolání v o.s.ř. a s tím spojenými úvahami de lege ferenda a konečně Alena Rundová zakončila třídenní kolokvium analýzou ideologických východisek vývoje občanského práva po roce 1948 se zaměřením na institut vlastnictví.

 

Jak již bylo výše uvedeno, plzeňské mezinárodní kolokvium bylo první akcí uspořádanou u příležitosti 200. výročí od vydání ABGB. Doufejme, že i ostatní konference pořádané ostatními právnickými fakultami v roce 2011 budou pro právnickou veřejnost přínosem, jako tomu bylo v případě té plzeňské. Přednesené příspěvky z tohoto mezinárodního kolokvia budou recenzovány a publikovány ve sborníku Acta historico-iuridica Pilsnensia, takže se s jejich zněním bude moci seznámit i širší veřejnost.

 

 

Jaromír Tauchen,[1] Miroslav Frýdek[2]

 


[1] JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.Eur.Integration (Dresden), Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

[2] Mgr. Miroslav Frýdek, Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

 

 

 
 

 

 


DNY PRÁVA 2010

IV. ročník mezinárodní konference


Právněhistorická sekce: Proměny soukromého práva


Sekce: Proměny soukromého práva

Pořadatel: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Veveří 70, Brno

Termín konání: 10. - 11. listopadu 2010


Odborný garant: doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Organizační garant: JUDr. Pavel Salák, Ph.D

 

Právněhistorická sekce mezinárodní konference Dny práva 2010 byla zaměřena na téma Proměny soukromého práva.  Do sekce bylo přihlášeno dvacet dva účastníků, z České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Ruska. Jednání samotné bylo rozděleno do tří bloků.

 

V prvním bloku se představili zahraniční přednášející :  doc. Pál Sáry z univerzity v Miskolci přednesl příspěvek na téma Právní úprava rozvodu v císařském Římě. Následoval prof. Christian Neschwara z Ústavu právních dějin Vídeňské univerzity, který se věnoval problematice podkladů pro přípravu kodifikace soukromého práva v 18.stol. v habsburské monarchii. S přípěvkem dr. Balásze Pálvölgyiho /univerzita v Györu/ se posluchači přesunuli do počátku 20. stol. Velká migrační vlna směřující do USA se na přelomu 19. A 20. stol. dotkla i Rakousko-Uherska, především jeho uherské části. Právě otázce smluvní svobody podle migračního zákona z r. 1903 se věnoval tento příspěvek.

 

Druhý blok byl věnován odrazu římského práva v moderních občanských zákonících. Prvním přednášejícím byl Mgr. Miroslav Frýdek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se věnoval srovnání odpovědnosti za vinu a výsledek v římském právu a moderních kodifikacích. Následovaly dva příspěvky věnované věcným právům k věci cizí. Mgr. Jan Šejdl, doktorand na právnické fakultě Univerzity Karlovy, představil příspěvek Služebnosti a jejich (ne)proměny.  Konkrétní služebnosti Usufructu a jeho návratu do českého práva, se pak věnovala JUDr. Kamila Bubelová  z právnické fakulty Univerzity Palackého z Olomouce. Posledním zástupcem tohoto bloku byl JUDr. Pavel Salák z domácí právnické fakulty Masarykovi univerzity, který představil proměny, jimiž ve 20. stol. prošel institut odkazu, s jehož návratem do českého právního řádu počítá chystaná kodifikace občanského práva.

 

V posledním bloku pak vystoupili opět tři přednášející.   Přípěvek JUDr. Lenky Bezouškové posluchače odvedl z Evropy do arabského světa, neboť se věnoval problematice soukromoprávních kodifikací v islámských zemích. JUDr. Hana Kelblová z Ústavu práva a humanitních věd z Mendlovy univerzity v Brně nás pak naopak vrátila zpět a věnovala historickému vývoji za právní vady věci v českých zemích.  Právní úpravě přepravy nebezpečného zboží a jejím změnám v průběhu 18. Až 21. stol. se věnoval příspěvek Mgr. Martina Cempírka, doktoranda na katedře dějin státu a práva právnické fakulty MU. Těmito příspěvky bylo ukončeno jednání v sekci, nicméně diskuse ještě nadále pokračovala v neformálním duchu. Na příspěvky ostatních účastníků, které nezazněly, se můžeme těšit v písemném zpracování ve sborníku.

 

Jakkoliv šlo o sekci historicko-právní, zejména druhý blok sekce ukázal, že řada otázek stále je a bude aktuální a znalost vývoje jednotlivých právních institutů a jejich významu v právu bude hrát i do budoucna velkou roli.

 

JUDr. Pavel Salák jr.
 

 


 


Letní škola: Trestní právo v proměnách věků 
Organizační výbor:

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.; JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.Eur.Integration (Dresden); JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.;

Mgr. Miroslav Frýdek


Termín konání:         21. - 24. září 2010

Místo konání:           Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta MU

 

V září 2010 se konala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity další letní škola tentokrát s názvem "Trestní právo v proměnách věků". Stejně jako minulý rok ji pořádala Katedra dějin státu a práva ve spolupráci s Katedrou trestního práva.

 

Letní škola byla určena všem studentům právnických fakult magisterských popř. bakalářských, či doktorských programů. Jejím cílem bylo studentům poskytnout určitý přehled o vývoji trestního práva od nejstarších dob až do r. 1989. Letní škola nebyla zaměřena pouze na české a československé právní dějiny, ale i na římské právo popř. právo jiných evropských států. Vedle souhrnných příspěvků zazněly i přednášky věnující se určité specifické problematice. V rámci letní školy byla pořádána prohlídka hradu Špilberg, jakož i projekce filmů s trestněprávní problematikou.

 

Jaromír Tauchen

 

Olomoucké právnické dny


Mezinárodní věděcká konference

 

 


Organizátor:            Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci       

Termín konání:         27. až 28. května 2010

Místo konání:           Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  

 

 

 

Ve dnech 27. a 28. 5. 2010 se na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal 5. ročník Olomouckých právnických dnů.  Letošního ročníku se účastnilo přes sto padesát účastníků z České republiky i ze zahraničí. Jednání bylo rozděleno do osmi sekcí, kde každá sekce měla své téma, na které pak měli být jednotlivé příspěvky zaměřeno. 

 

Sekce teorie práva a právních dějin si za téma zvolila: „Spory a polemiky v právní vědě.“  Zatímco první den jednání vystoupili především právní teoretici, v pátek převládaly příspěvky právních historiků a romanistů.

 

Výběr příspěvků byl poměrně široký. Zahrnoval v sobě pochopitelně některé kauzy či slavné soudní spory / L. Vojáček : Některé aspekty kauzy Karel Pergler, M. Frýdek: Ciceronova procesní taktika  ve Verrově případu – hanba soudcům, kteří by nechtěli vynést rozsudek/.  Další příspěvky byly zaměřeny na některá sporná témata /K. Bubelová:  Dědické spory v justiniánských Digestech, V. Knoll: Říšský soudce nebo český purkrabí? Polemická poznámka k tradovaným názorům z chebských dějin, P. Salák: Z tvého zlata prsten... – locatio-conductio versus emptio-venditio/. Další část pak byla zaměřena na spory jednotlivých osobností právní vědy, přičemž ne vždy šlo o spory jen čistě vědecké /N. Štachová, Theodor Saturník – mediální hvězda? Odvrácená tvář sporu o dějiny slovanského práva, P. Dostalík:  Obligační, nebo věcně-právní účinky pachtu? Spor mezi F. Weyerem a M. Boháčkem, O. Horák: „Musím vám říci, že si připadám jako nejmladší dcera Learova...“Jan Krčmář, Jaromír Sedláček a jedno skrývané napětí prvorepublikové civilistiky /. Konference ukázala, že i věci, jež se zdají být zcela jasné, mají za sebou pozadí plné otázek s různými nečekanými možnostmi odpovědí. Tak tomu bylo např. u příspěvku V. Valentové: Kdy vznikla první Československá republika?

 

Konference proběhla v přátelském duchu a témata, jež byla přednesena vyvolala živou diskusi. Navíc ukázala, že některé otázky a problémy nejsou zdaleka jen záležitostí dějin. Je třeba poděkovat organizátorům celé konference a především pak organizátorce sekce teorie práva a právních dějin K. Bubelové za příjemnou a inspirativní atmosféru.

 


Pavel Salák jr.

 

 


 Býkov 2010


setkání mladých vědeckých pracovníků (sekce právní dějiny)

 

 Organizátor:            Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni       

Termín konání:         23. až 25. dubna 2010

Místo konání:           Zámecký statek Býkov u Plzně

 

Cílem konference byla prezentace vědeckých prací mladých vědeckých pracovníků.

 

Ve dnech 23. – 25. dubna 2010 se po dvouleté odmlce konal třetí ročník mezinárodní právní konference „Naděje právní vědy“, jejímž pořadatelem byla Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Cílem konference byla prezentace vědeckých prací mladých vědeckých pracovníků z širokého spektra jednotlivých právních oborů.

 

Po příjezdu účastníků byla konference slavnostně zahájena projevem děkana Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni JUDr. Jiřího Pospíšila, který vyzdvihl význam tohoto setkávání mladých vědců. Přítomné přivítal rovněž tajemník konference JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

 

Největší početní zastoupení zde měla již tradičně sekce věnovaná právní historii, o jejímž průběhu dále podrobněji pojednám. Témata příspěvků byla seřazena chronologicky; jejichž záběr byl široký, neboť příspěvky věnující se dějinám státu a práva sahaly od starověku až do dob nedávno minulých. Dopolední blok příspěvků zahájila studentka doktorského studia na PrF MU Mgr. Michaela Uhlířová, která účastníkům přiblížila soudní proces s aktéry harémového spiknutí proti Ramessovi III.. Římskému právu byly věnovány dva příspěvky od kolegů z olomoucké právnické fakulty. Mgr. Miroslav Frýdek, který se dlouhodobě zabývá římským právem trestním, analyzoval Crimen repetundarum, tedy zločin vydírání provincií jejich správci, a jeho zachycení v neprávních pramenech. Mgr. Frýdek rozebral jednotlivé repetundární kauzy dochované např. v Liviových Dějinách, Tacitových Letopisech či Dějinách Lucia Cassia Dia Coecceiana. Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. srovnal pojem Cavillatio v řecké rétorice a římském právu. Ten byl velmi často používán rétory při řešení sporů a proto mu z tohoto důvodu věnovali pozornost i právníci klasického období římského práva. V rámci této sekce bylo nejméně prostoru věnováno období středověku. Mgr. Naďa Štachová, Ph.D. z PrF MU přednesla příspěvek na téma obligační právo ve světle českého diplomatického materiálu 13. století. Jediný zástupce z pražské právnické fakulty JUDr. Marek Starý, Ph.D.  nazval svůj příspěvek „Sondern allein an leib undt leben bestrafft“, ve kterém se zaměřil na právní aspekty zániku Frýdlantského vévodství v roce 1634, které náleželo Albrechtovi z Valdštejna. Dr. Jan Halberda z krakovské právnické fakulty byl prvním zahraničním přednášejícím; jeho příspěvek nesl jméno „The total failure of consideration in English common law (18th through 20th centuries)“. Tradičně velký ohlas u přítomných posluchačů vyvolal JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. z Právnické fakulty Západočeské univerzity svým zajímavým vystoupením nesoucím název: „Meč soudní a meč katovský - symboly dvou spravedlností“. Příspěvek upozornil na dva významy různých mečů a na jejich symboliku. Meč soudní, užívaný na soudu, zejména při vynášení rozsudku, představoval symbol moci a nejvyšší soudní pravomoci, hrdelního práva (ius gladii) a byl tedy vyjádřením vznešené, „čisté“ spravedlnosti. Meč katovský pak byl nástrojem výkonu spravedlnosti. Přestože byl nástrojem legálního usmrcení odsouzeného pachatele, tak vzhledem k tomu, že sloužil k prolévání krve, měl styk s ním dehonestující následky (obdobně jako kontakt s katem). Jako první slovenský účastník konference vystoupil Mgr. Henrich Ostertag z Bratislavské vysoké školy práva, který se zabýval možnostmi vzniku konstituční monarchie ve středoevropském prostoru v průběhu 20. století.  JUDr. Pavel Salák, Ph.D. z PrF MU se věnoval zajímavé otázce, zda trest trvá i po smrti pachatele, neboť v historii trest neměl dosah jen na trvání života pachatele, ale často se vztahoval i k jeho smrti a dokonce i po smrti měl pachatel nést následky svého činu. Tak tomu bylo až do 19. století. Právní vědě v první československé republice se již ve svých odborných pojednáních tradičně věnuje JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. z olomoucké právnické fakulty; nejinak tomu bylo i na této konferenci. Tentokrát svou pozornost zaměřil na Jaromíra Sedláčka a kauzu dědičných lóží ve Stavovském divadle. Ve svém vystoupení popsal osud sedmi dědičných lóží ve Stavovském divadle (původně Hraběcím Nostitzově), který do značné míry kopíroval národnostní napětí v našich moderních dějinách. Především se zaměřil na právní i společenské souvislosti meziválečných snah o získání těchto lóží z dědičného držení některých bývalých šlechtických rodin (Nostitz-Rieneck, Czernin-Morsini, Rohanové, Clam-Gallasové, Waldsteinové, Auerspergové a Thun-Hohenstein-Salmové).

 

Další příspěvek představoval výsledek česko-polské spolupráce mezi JUDr. Alenou Rundovou, Ph.D., LL.M  z PrF ZČU a  Weronikou Skutou z lublinské právnické fakulty. Příspěvek srovnal ústavní vývoj Československa a Polska v období před 2. světovou válkou. Mgr. Vendulka Valentová z PrF ZČU se věnovala zajímavé oblasti mapující činnost českých žen jako řádných posluchaček PF UK v Praze a jejich uplatnění v právních profesích v letech 1918-1938. Dopolední blok příspěvků uzavřel JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Integration (Dresden) z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se ve svém vystoupení zabýval změnami v pracovním právu, ke kterým došlo po zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Pozornost byla věnována jak právu autonomnímu, tak právu říšskému. Obecně bylo charakterizováno pojetí pracovního práva dle nacistické ideologie, systém nucené práce a omezení autonomie vůle ze strany státu v pracovněprávních vztazích. Závěr se zaměřil na omezení vůči židovským zaměstnancům.

 

Odpolední jednání v sekci zahájil JUDr. Petr Beránek, Ph.D. z PrF ZČU s poměrně kontroverzním příspěvkem mapující Tisův proces a jeho dopady na česko-slovenské vztahy, který vyvolal vášnivou diskuzi mezi českými a slovenskými účastníky konference. Poté následovaly tři příspěvky od polských hostů z Krakova: Mgr. Kamila Kędzierska – „Selected files of the Secret Council in Cracow County in the year 1948 – overview“; Mgr. Karol Siemaszko – „Prawo które służyło polityce. Komunistyczny mały kodeks karny w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946 – 1950“; Dr. Władysław Pęksa – „The  similar history but different point of view? Reflection on the latest manuals of legal and constitutional history and Central European Countries in them“. JUDr. Ivana Šošková, PhD. z PrF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se ve svém příspěvku zaměřila na zánik právní úpravy zasnoubení v Československu, přičemž se snažila najít důvody a argumenty, proč se tento institut z nového rodinného práva úplně vytratil. Jednání sekce právních dějin ukončil JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. z PrF ZČU s příspěvkem s názvem „O čem vlastně vypovídá historie různých listin práv?“

 

Samotná konference umožnila bohatou diskuzi k předneseným příspěvkům, která pokračovala i v kuloárech.  Letošní ročník konference „Býkov 2010 – setkání mladých vědeckých pracovníků“ přinesl mnoho zajímavých a podnětných informací a z tohoto setkání odjeli jeho účastníci s pocitem, že svůj čas smysluplně strávili. Přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenčním sborníku „Naděje právní vědy“. Setkání mladých vědeckých pracovníků na zámeckém statku Býkov se již stalo tradicí a nezbývá jen doufat, že Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni toto setkání za rok opět zorganizuje.


Jaromír Tauchen

 


 

 

 
III. ročník mezinárodní konference

 

D N Y  P R Á V A

18. - 19. listopadu 2009 v Brně

 

 Téma: Tvorba práva v historickém vývoji

(katedra dějin státu a práva)

 

jazyk sekce: čeština, angličtina

 

odborný garant: doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

organizační garant: JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

 

Historickoprávní sekce se soustředila na proměny v tvorbě práva. Zaměřila se na její subjekty v historickém vývoji, faktory, které ji v konkrétních situacích ovlivňovaly, a na její výsledky, tj. na jednotlivé prameny práva.

 

Termín pro vyplnění přihlášky a zaslání anglického resumé: 1. 11. 2009

 

Více informací na: http://dp.law.muni.cz

 Konference: Politické procesy v Československu (1948 - 1989)

 

 


Program:


 

 

09,15 hod.                 Prezence účastníků

 

09,30 hod.                 Úvodní vystoupení

                                 JUDr. Petr Poledník, místopředseda představenstva ČAK

                                 JUDr. Iva Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu

                                 JUDr. Renata Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

 

10,00 hod.                Dopolední blok

 

                               „Role soudců v politických procesech“

                                Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D, soudce NSS

                                  

                                „Některé aspekty politických procesů“

                                JUDr. Jindřich Urbánek, soudce Nejvyššího soudu

 

                                 „Advokáti v politických procesech“

                                JUDr. PhDr. Stanislav Balík, soudce Ústavního soudu

 

                                „Prokuratura ve službách komunistického režimu“

                                 JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce MSZ v Brně

 

                                „Politická perzekuce učitelů právnických fakult“

                                Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., Doc. JUDr. Ladislav Vojáček,CSc. PrF MU

                      

 

13,15 hod.               Oběd formou rautu

 

14,15 - 17,00 hod.   Osobní vzpomínky obětí politických procesů, diskuse      

 

 

 

Organizátor:          

Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Veřejný ochránce práv, Nejvyšší státní zastupitelství, Česká advokátní komora, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

 

Termín konání:         úterý 20. října 2009

Místo konání:           plenární sál Nejvyššího správního soudu, Brno, Moravské náměstí 6                         

 

 Setkání učitelů kateder dějin státu a práva (právních dějin)

 

tentokrát se zaměřením

 

Tradice české a slovenské právní vědy a výuky práva 

 

 

Termín konání:         pátek 25. září 2009

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta MU

Místo konání:           Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, Brno

 

Zpráva z vědeckého života - Setkání kateder právních dějin

Miroslav Frýdek [1] 

 

Dne 25. září 2009 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo setkání vědecko – pedagogických pracovníků kateder právních dějin z právnických fakult z Plzně, Trnavy, Bratislavy, Olomouce a Brna.

 

Úvodní slovo pronesl vedoucí brněnské Katedry dějin státu a práva doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., který shrnul cíl setkání – výuka právních dějin na právnických fakultách - a představil připravovaný recenzovaný sborník z tohoto setkání (redakční uzávěrka je stanovena na konec října 2009) na téma Česká a československá právní věda.

 

Hlavní referát konference měl dlouholetý právní historik prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc., (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) na téma Význam výuky právních dějin na právnických fakultách. Referát profesora Vlčka byl sledem úvah o právní historii jako vědecko-pedagogické disciplíně a právní historii jako pedagogickém předmětu. Základní otázku výuky viděl přednášející v tom, co má být přednášeno o předmětném období ve zkoumaném státě. Má se přednášet vývoj právních institutů a institucí v závislosti na vývojových změnách a do jaké míry je důležité se zabývat i obecnými dějinami? V aktuálně vydávané odborné literatuře je patrný odklon od dějin státu a jasný příklon k historii práva a  současně se potlačuje historie státu. Co když tento trend bude pokračovat? Nastane jen  výuka právních dějin bez návaznosti na dějiny státu a společnosti, budou přednášeny právní dějiny, ve kterých se bude přednášet o právních institutech, které se měnily v důsledku společenských změn, ale aniž bychom tyto změny přednášely?

 

Další část referátu byla věnována otázce, co jsou právní dějiny a proč jsou v učebním plánu na právnických fakultách? Profesor Vlček vyřkl smutný fakt, že v současné době jsou znalosti  posluchačů obecných dějin stále menší. Vyučující tak stojí před otázkou, zda je doučit obecné dějiny.

 

Poslední částí referátu pak byla ve znamení úvahy nad požadavkem právnické praxe, která po právnických fakultách vyžaduje výuku jen pozitivně-právních předmětů. Tento požadavek však profesor Vlček rázně odsoudil a odůvodnil  tím, že absolventi právnických fakult mají ovlivňovat praxi, tedy fakulta má ovlivnit právní praxi, a ne aby právní praxe ovlivnila výuku  na fakultě.

Po předneseném referátu se rozpoutala velice živá diskuse, ze které vybrány jen některé úvahy a postřehy. Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě), který vyzdvihl význam a důležitost státu nejenom obecně, ale především dnes, tedy v době, která se označuje jako doba „krize“, kdy stát více než jindy uplatňuje svou sociální ochranářskou úlohu. Jak poznamenal profesor Klimko, tak stát byl a stále je důležitým činitelem a jeho dějiny mají být vyučovány.

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík (Ústavní soud ČR) vyzdvihl význam výuky právních dějin pro současnost, kdy (v době globalizace a sjednocené Evropy) může mít nyní brněnský advokát klienta ve Francii a bude mu jen ku prospěchu, když bude vědět, že existuje nějaký Code Napoleon. I praxe potřebuje znát dějiny včetně vývoje jiných právních řádů, což je především výhodou v nadnárodních advokátních kancelářích. Absolventi právnických fakult nejsou jen praktiční právníci, ale nastupují do diplomacie, do služeb zahraničních firem a investorů a musí znát obecné dějiny a dějiny států. Doktor Balík dále poukázal na důležitost právních dějiny, kterou dosvědčuje i časté užívání argumentum a historicam v rozhodnutích Ústavního soudu ČR. Doktor Balík se také vyjádřil k místu právních dějin ve výuce na právnických fakultách, neboť ty pomáhají studentům vyzrát, studenti v prvním ročníku, kteří mají kolem 18 let ještě nejsou dostatečně připraveni na pozitivní právo.

 

Mgr. Kamila Bubelová, Ph.D. (vedoucí Katedry teorie práva a právních dějiny Univerzity Palackého v Olomouci) vznesla do diskuse svůj dlouholetý pedagogický poznatek, a to nadchnout posluchače pro dějiny hned na začátku, uvádět příklady, představit jim dějiny jako něco živého.

 

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) konstatoval, že studium na právnických fakultách má posluchačům poskytnout vědecký základ a na praxi je určena čekatelská doba v advokacii, justici apod. a tedy právní dějiny mají přinést posluchačům onen vědecký základ a patřičný rozhled.

 

JUDr. et. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) se vrátil k požadavku praxe na výuku jen pozitivně-právních předmětů, který vidí jako krátkozraké řešení, neboť jedním ze základních poslaní univerzit je formování nových mladých právníků, kteří by měnili praxi k lepšímu a k tomu je zapotřebí především široký přehled, ke kterému ne malou mírou přispívá i výuka právních dějin a římského práva.

 

JUDr. Marta Kadlecová, Dr. uvedla příklad z praxe, kdy vedly neznalosti právní teorie a právních dějin v restitučních sporech a neznalost dekretů prezidenta republiky k průtahům  a velkým nákladům na vedení sporu.

JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) si posteskl nad mechanickým učením studentů a jejich neschopnost vnímat souvislosti. K tomu se vyjádřil i docent Vojáček, který tento nešvar označil jako „klipové vnímání světa“, tedy vnímání jednotlivostí bez vzájemné provázanosti.  Toto vnímání je důsledkem využívání internetu jako hlavního studijního zdroje, který však musí být doplněn četbou odborné literatury.

 

Docent  Vojáček shrnul diskusi tak, že vše prodělává změny, jako vysokoškolští pedagogové musíme předpokládat nevědomosti studentů, které se budou neustále zvyšovat, což je záležitostí nejen středních škol, ale tento fakt je rovněž zapříčiněn formou přijímacích testů na VŠ.

 

Po diskusi vystoupili  doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. a JUDr. et. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M.Eur.Int. (oba z Právnické fakulty Masarykovy univerzity), kteří představili novou společnost sdružující právní historiky The European Society for History of Law. Hlavním úkolem The European Society for History of Law je podporovat výzkum v oblasti právních dějin, romanistiky a dějin právního myšlení v různých evropských zemích. Předmět zájmu  tvoří především právní systémy a právní instituty, právní struktury, významné osobnosti právní historie, právní vědy a právního myšlení, římské právo a dějiny právního myšlení. Bližší informace  o této společnosti, možnosti členství a vydávaném odborném periodiku se dozvíte na webové stránce www.historyoflaw.eu.

 

Dalším bodem programu bylo představení činností jednotlivých kateder. Představitelé kateder seznámili účastníky setkání s činnostmi své mateřské fakulty a katedry. Zmínili vědecko-pedagogické obsazení pracovišť a informovali ostatní o povinně volitelných a výběrových předmětech.

 

Ze všech vystoupení zástupců kateder vybírám pro ilustraci činnost Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou představil její vedoucí, docent Vojáček. Jedná se o předměty pro zahraniční studenty programu ERASMUS, dále se zmínil o školící činnosti katedry pro učitele dějepisu základních a středních škol a představil probíhající paralelně se zmiňovaným setkáním první ročník letní školy Československé trestní právo v proměnách věků. Dále prezentoval CD ROM o historii fakulty, o výuce právních dějin a pedagogických pracovnících působících na fakultě včetně jejich bibliografie.

 

S nejnovějším výsledkem akreditační komise seznámila účastníky konference vedoucí katedry Teorie práva a právních dějin Univerzity Palackého v Olomouci doktorka Bubelová, která  se zmínila o modernizovaném studijním plánu, jenž byl pro olomouckou  právnickou fakultu schválen na 8 let a který podstatně rozšiřuje výuku římského práva.

 

Závěrečné slovo pronesl opět vedoucí hostitelské katedry, docent Vojáček, který shrnul  důležitost právněhistorických předmětů při formování mladých právníků.

 

Je škoda, že se těchto velice debatně živých setkání neúčastní i kolegové z jiných kateder. Snad tento článek z vědeckého života upoutá pozornost i pedagogů z pozitivně-právních kateder a uznají, že právní historie a všechny obory k ní patřící mají svou nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání „právnického dorostu“ a i následně v právnické praxi.

 

Nezbývá než jen doufat, že snahy o omezení výuky právních dějin jsou jen jakýmsi novodobým trendem, který se sám zahubí a těm, kteří snad o zrušení výuky právních dějin přemýšlí ať neustále zní v uších slova, která do svých Stručných dějin všech válek napsal Florus: „Exstincta parum fideliter incendia maiore flamma reviviscunt“, tedy „Špatně uhašený oheň vzplane větším plamenem“.

 


[1] Mgr. Miroslav Frýdek, asistent pro předmět Římské právo, Katedra teorie práva a právních dějin Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorand pro obor Dějiny práva a římské právo na Právnické fakultě  Masarykovy univerzity.

 

 

 


Letní škola:


Československé trestní právo v proměnách věků 

Cílem letní školy bylo  poskytnout studentům určitý ucelený přehled o vývoji našeho trestního práva od nejstarších dob do r. 1989.

 

Oranizační výbor: JUDr. Pavel Salák, Ph.D.; JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, LL.M.Eur.Int.; JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.; Mgr. Kateřina Přepechalová


Termín konání:         22. - 25. září 2009

Místo konání:           Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, Brno

Organizátor:            Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta MU

 

Přednášejícími byly především akademičtí pracovníci a doktorandi PrF Masarykovy univerzity /doc. JUDr. L. Vojáček, CSc.;  JUDr. P. Salák, Ph.D.; JUDr. E. Žatecká, Ph.D.; JUDr. et Bc. J. Tauchen, LL.M. Eur.Int.; Mgr. N. Štachová; Mgr. K. Přepechalová/, dále pak Západočeské univerzity v Plzni /JUDr. V. Knoll, Ph.D.; JUDr. M. Šejvl, Ph. D./, Univerzity Palackého v Olomouci /JUDr. O. Horák, Ph.D.; Mgr. M. Frýdek/, Trnavské univerzity v Trnavě a univerzity /SK/ /JUDr. et Mgr. Adriana Švecová, Ph.D./ a univerzity v  Katowicích /PL/ /Mgr. Daniel Korbel/.

 

Letní škola "Československé trestní právo v proměnách věků" byla určena všem studentům právnických fakult magisterských popř. bakalářských, či doktorských programů. Vedle obecných přenášek přibližujících daná časová období /např. doc. Vojáček – Trestní právo v 17-18. stol./ či speciální oblasti /JUDr. Salák – Vojenské trestní právo/, však byla studentům představena i témata, na něž se daní přednášející specializují /N.Štachová – Vražda novorozeněte podle Brněnské knihy písaře Jana/. Student tak vedle uceleného přehledu mohl sledovat, jaká mravenčí práce  stojí za syntézami a jak postupuje vědec při práci s pramenným materiálem. Názornou ukázku vědeckých postupů /především heuristiky a kritiky materiálů/, tak mohou absolventi školy využít i v budoucnosti, až sami budou psát diplomové či jiné závěrečné práce.

 

Součástí letní školy byla i přednáška zaměstnanců věznice v Kuřimi, která se u studentů těšila velké pozornosti a vyvolala dlouhou diskuzi o problematice vězeňství a vězeňské služby u nás. Stejně tak se velkému zájmu těšil i doprovodný program – především filmy Kladivo na čarodějnice a Ex offo a následná diskuse k nim.

 

Letní škola se těšila značnému zájmu, především z řad studentů MU. Původní kapacita letní školy byla navýšena na 65 účastníků, přesto však muselo být ještě několik zájemců odmítnuto.


Zprávu zpracoval:

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.