Vybranné právně historické příspěvky

 

 

Právní historie a právní prakse


(Článek z časopisu Právní prakse, 1943 - 1944, roč. 8, č. 1, s. 1 - 4

o  významu výuky právních dějin na právnických fakultách)Bohuš Tomsa


 

Právní historie je kulturní věda, věda o právní kultuře a jejím vývoji. Vypráví, jak se rozvíjela právní kultura a právní hodnoty, jakou roli právo v kulturním vývoji lidstva hrálo, kterým kulturním hodnotám a cílům sloužilo, jaké prostředky k nim volilo a jak se tyto prostředky osvědčily nebo neosvědčily. Nutí právníka, aby se stále pohyboval v ovzduší kulturních snah a hodnocení, tedy v ovzduší, které je úplně cizí právnické dogmatice, protože ta nemá jiné povinnosti a jiného zájmu než rekonstruovati právní řády bez ohledu na to, ať jsou dobré či špatné, spravedlivé nebo nespravedlivé. A právě tím, že sleduje kulturní funkci práva má právní historie jedinečný výchovný vliv.

 

Je to sice věda theoretická, která konstatuje fakta přímo nepoučujíc, co má nebo nemá být; tím však, že jde za hodnocením a účelovým uvažováním druhých, nutí i nás hodnotiti a uvažovati o vhodnosti a správnosti účelů a prostředků. Aniž bychom si toho byli vědomi, naočkovává nám hodnoty právem sledované, formuje v nás právní cit, probouzí smysl pro spravedlnost, vnucuje účastenství na právních tradicích, jedním slovem dává základ k vytvoření našeho právního charakteru, právnické osobnosti, oné intellektuální a citové stránky bytosti, která je v právním životě tak žádoucí.

 

Celý příspěvek ve formátu .pdf ke stažení zde:

 

 

 

Sborník ze semináře


Sborník z doktorandského semináře Katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011)


Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)


ISBN 978-80-87475-08-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-121-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

56 stran

 

Autoři: Lucie Bendová Bednářová, Martin Cempírek, Katarína Fedorová, Miroslav Frýdek, Ivana Stará, Michal Škerle, Michaela Uhlířová

 


 

Dne 22. června 2011 se uskutečnil seminář doktorandů presenčního i kombinovaného studia Katedry dějin státu a práva. Studenti doktorského studijního programu si na něm za účasti svých školitelů a dalších členů katedry vyměnili zkušenosti z dosavadního studia a prezentovali dílčí výsledky svého bádání, vycházející z témat jejich disertací nebo úkolů uložených vyučujícími jednotlivých předmětů, případně školiteli.

 

Červnový seminář by měl založit nejen tradici pravidelných semestrálních setkávání doktorandů a ostatních členů katedry, ale také tradici publikování přednesených referátů. Přes obrazovku počítače se k Vám právě teď dostává jejich první sborníček. Je poměrně „útlý“, dá-li se to tak o jeho elektronické podobě říci, ale zvětšený zájem o doktorandské studium na naší katedře a přijetí pěti nových doktorandů jsou příslibem, že příští bude obsáhlejší.

 

Prvního semináře se přednesením referátu zúčastnili a do sborníku přispěli Mgr. Bc. Lucie Bendová-Bednářová, Mgr. Martin Cempírek, JUDr. Katarína Fedorová, Mgr. Miroslav Frýdek, Mgr. Ivana Stará, Mgr. Mgr. Michal Škerle a JUDr. Michaela Uhlířová. Velmi pestré zaměření referátů dokládá rozmanitost problematik, jimž se katedrální studenti doktorského studijního programu věnují. Přednášeli a psali o naší právní historii, ale dotkli se též staroegyptské státní správy, římského práva a vývoje ruského práva. Ve svých příspěvcích se věnovali občanskému, obchodnímu, trestnímu, finančnímu a rodinnému právu, organizaci státního aparátu i formování advokacie. Časově obsáhli několik tisíciletí od starověku až po druhou polovinu minulého století.

 

Za vznik tohoto sborníčku patří dík především doc. JUDr. Karlu Schellemu, CSc. který je otcem myšlenky pořádat pravidelné semináře doktorandů presenčního i kombinovaného studia, a JUDr. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D., LL.M., který se postaral o technickou stránku jeho vydání.

 


 

Plný text sborníku ve formátu pdf ke stáhnutí  zde:

 

Symbol a symbolika v právu - 2006


Sborník z mezinárodní vědecké konference

pořádané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006


ISBN 978-80-87475-06-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-108-5 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

113 stran

 

Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.; Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.; Dr. Andrzej Gulczynski; JUDr. Branislav Fridrich, PhD.; JUDr. Jan Pinz, Ph.D.; JUDr. Pavel Salák, Ph.D.; JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.; JUDr. Hana Plátěnková; JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.; Mgr. Pavel Fojtík; Doc. JUDr. Mgr. Adriána Švecová, Ph.D.; Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, Ph.D.; PhDr. Karel Maráz, Ph.D.; PhDr. Zbyšek Svoboda; JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.

 


 

Plný text sborníku ve formátu pdf ke stáhnutí  zde:

 

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 – 2009)


(K 90. výročí Masarykovy univerzity a její právnické fakulty)
Karel Schelle – Ladislav Vojáček


 

Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín na fakultě se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé české univerzity. Právnická fakulta patřila k prvním fakultám univerzity a svoji činnost reálně zahájila už v roce 1919. A jelikož v učebním plánu právnických fakult se výukou právní historie tradičně začínalo, v roce 2009 uplynulo devadesát let od okamžiku, kdy na půdě brněnské právnické fakulty profesoři pronesli a studenti vyslechli první právněhistorické přednášky.

 

Základ profesorského sboru nové fakulty vytvořili muži jmenovaní jejími profesory ještě před vlastním zahájením výuky. Vedle řádných profesorů Karla Engliše, Jaroslava Kallaba a Františka Weyra a mimořádného profesora Rudolfa Dominika mezi nimi najdeme i jména, která nás budou velmi zajímat – řádného profesora dějin českého práva Bohumila Baxu a – řádného profesora srovnávací právovědy s povinností číst přednášky z církevního práva Josefa Vacka. Připomenutí a uctění jejich pedagogické, vědecké a organizátorské práce a práce jejich pozdějších kolegů a následovníků je věnován tento příspěvek.

 

Celý příspěvek ve formátu .pdf ke stažení zde:

 

 


Vladislavské zřízení zemské

 

(proces vzniku a nástin následné aplikace první písemné kodifikace zemského práva v Čechách)Martina Pospíšilová


 

Před 514 lety byla poprvé vydána první písemná kodifikace zemského práva v dějinách českého státu - Vladislavské zřízení zemské. Cesta k jeho vytvoření byla velmi trnitá a zabrala několik desítek let sporů a disputací.

 

Cílem jeho vydání bylo především upevnění šlechtických práv a privilegií využitím oslabení panovnické moci a také zakotvení vůdčího postavení české šlechty v celé české společnosti.

 

Celý příspěvek ve formátu .pdf ke stažení zde:

 

 


Lityński, Adam. Prawo Rosji i ZSSR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs.

Wydawnictvo C.H. Beck (série Wyklady specjalizacyjne): Warszawa, 2010,

ISBN 978-83-255-1153-1, 395. stran, cena: 59 Zl.


(Recenze knihy)


Pavel Salák, jr.


 

Prof. Litinski (nar. 1940 ve Lvově) je jeden z předních právních historiků v Polsku. V současné době je vedoucím katedry právních dějin na právnických fakultách v Katowicích a Bialystoku. Oblastí jeho zájmu jsou moderní polské dějiny a dějiny 20. stol.

 

Tato kniha však nepředstavuje polskou historii, nýbrž historii jednoho z velkých sousedů Polska – Ruska. Právo v sovětském Rusku a SSSR v letech 1917-1991 bylo v mnoha aspektech extrémně odlišné od právních řádů kapitalistických států.

 

Celý příspěvek ve formátu .pdf ke stažení zde: