JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW


Pokyny pro autory

 

 

Časopis Journal on European History of Law uveřejňuje příspěvky z oblasti právních dějin a romanistiky,v maximálním rozsahu ca. 40 stran rukopisu, psané anglicky nebo německy. Žádoucí jsou především rozsáhlejší studie s řádným poznámkovým aparátem a minimální délkou 20 stran rukopisu.

 

Všechny práce podléhají recenznímu řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada. O výsledku recenzního řízení bude autor informován po jeho skončení elektronickou poštou. Průběh recenzního řízení jakož i podrobné pokyny pro přípravu příspěvku jsou uvedeny v guidelines for authors.

 

Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce časopisu provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

 

Autorská korektura příspěvků je možná pouze na předchozí vyžádání. Autorské korektury je nutno vrátit do 4 dnů a není přípustné v nich provádět větší úpravy.

 

 

Autorská práva a původnost

Redakce časopisu Journal on European History of Law předpokládá, že:

 

- autor (popř. autorský tým) nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;

- pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana, autor získal svolení k jeho plnému použití v časopise Journal on European History of Law před nabídnutím článku redakci;

- autor nabídnutím rukopisu deklaruje redakci svůj vážný zájem poskytnout vydavateli časopisu Journal on European History of Law v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.

 

 

Příspěvky musí být zaslány elektronickou poštou na emailovou adresu redakce info@historyoflaw.eu ve formátu .doc, .docx nebo .rtf (MS Word).

 

V editoru Word užívejte písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5;

 

Z důvodu urychlení následné grafické úpravy pište text plynule, bez odsazování, centrování, text zarovnávejte pouze vlevo (pravý okraj musí mít text „zubatý“), odstavce označujte klávesou „enter“. Nepoužívejte dělení slov ani žádné automatické funkce editoru, např. automatické číslování výčtů a poznámek apod.;

 

Při psaní textu nesmí být používány žádné styly, pouze základní text. Rovněž tak není možné používat odrážky, číslování a další grafické značky.

 

Pokud váš příspěvek obsahuje obrázky či tabulky apod. (pouze černobílé), vyznačte v textu jejich zařazení. Pokud je obrazový materiál dodáván v elektronické podobě, je třeba užívat formát .JPG. Všechny tabulky, grafy, obrázky atd. musí být součástí stejného souboru jako hlavní text.

 

K tisku budou přijaty jen takové obrazové předlohy, které jsou technicky reprodukovatelné. Obrazové přílohy vložené do textového editoru Word vzhledem k nízkému rozlišení (72 DPI) není možné přijmout. Stejně tak není možné k polygrafickému zpracování přijímat obrazové přílohy stažené z Internetu v nízkém rozlišení.

 

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru sdružení The European Society for History of Law nejsou příspěvky uveřejněné v časopise Journal on European History of Law honorovány.

 

 

Každá práce musí obsahovat:

 

1. Záhlaví. Obsahuje (v uvedeném pořadí, vždy na samostatný řádek):

 

- Krátký a výstižný nadpis (v případě článku v němčině uvést překlad názvu do angličtiny;

- Plné jméno a příjmení autora(ů) včetně akademických titulů a uvedení pracoviště;

- Adresu autora (všech autorů), s uvedením zkratky země před poštovním směrovacím číslem (např. CZ-). Dále uveďte svou kontaktní e-mailovou adresu.

      

  

2. Abstrakt. Shrnuje stručně obsah práce (obvykle do 10 řádků). Měl by jasně představit teoretickou nebo výzkumnou otázku a její řešení, použité prameny a metodologii (v závislosti na povaze článku).

 

3. Klíčová slova (Key words). Několik pojmů (ne více než 20 slov) charakterizujících práci. Slova z nadpisu mohou být opakována.

 

4. Členění vlastního textu.

Pro snazší orientaci v textu je vhodné používat nadpisy. Nadpisy by měly být číslovány (např. 1.; 1.1; 1.1.1). Poznámky pod čarou číslovat průběžně v celém textu a umístit je na stránce, kde se nachází číslo poznámky. Čísla poznámek umístit za interpunkci. Každá poznámka musí končit tečkou.

 

Příklad vzorového příspěvku je možné stáhnout zde:

 

 

Citace z publikací v poznámkách pod čarou uvádějte podle tohoto vzoru pro příspěvek v němčině:


BRAUN, A., Kirchenrecht. Wien, 2005, S. 151-152.

BRAUN, A., Zur Entwicklung des Kirchenrechts. In: Journal on European History of Law, vol. 6, Nr. 1, 2016, S. 25-34.

BRAUN, A., Zur Entwicklung des Kirchenrechts. In: KLEIN, O. (Hrsg.), Enzyklopädie der österreichischen Rechtsgeschichte. Wien, 2016, S. 25-34.

 

 

Citace z publikací v poznámkách pod čarou uvádějte podle tohoto vzoru pro příspěvek v angličtině:


BRAUN, A., Kirchenrecht. Wien, 2005, p. 151-152.

BRAUN, A., Zur Entwicklung des Kirchenrechts. In: Journal on European History of Law, vol. 6, Nr. 1, 2016, p. 25-34.

BRAUN, A., Zur Entwicklung des Kirchenrechts. In: KLEIN, O. (Ed.), Enzyklopädie der österreichischen Rechtsgeschichte. Wien, 2016, p. 25.

 

 

Guidelines for authors to download