Právněhistorická kniha roku 2019

 

 V průběhu února a března 2020 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce.

 

Odborná porota zasedala ve složení:

 

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

doc. Mgr. Miroslav Lysý, Ph.D.

doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

 

Ocenění „Právněhistorická kniha roku 2019“ bylo uděleno prof. JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc., doc. JUDr. Karlu Schellemu, CSc. a doc. JUDr. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D., LL.M. z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za dvoudílnou monografii „Dějiny právnické fakulty Masarykovy univerzity (1919-2019)“. Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna monografie prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc. „Právní dějiny dálného východu II“ a třetí nejlepší právněhistorickou knihou byla shodně vyhlášena monografie doc. JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D. „Právní úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích“ a JUDr. Michala Malatinského, Ph.D. „Pred súdom národa? Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947“.

 

Níže je k dispozici charakteristika oceněných knih:

 DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

1919–2019 (1. a 2. DÍL)

 

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-80-210-9240-2 a ISBN 978-80-210-9241-9

 

 

Brno: Masarykova univerzita, 2019, 575 s. + 692 s

 

 

V Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity se především dočtete: kde všude fakulta sídlila, jaké orgány v jednotli-vých obdobích fakultu řídily a s jakými problémy se potýkaly, co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo, jak se vědecky profilovali její učitelé, jak se na fakultu přijímali studenti a jak studium končili. Dovíte se také: kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně, kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy uni-verzity, jak se jmenovala první brněnská doktorka práv, kolik je základních kamenů budovy fakulty, jak se na podobě budovy podepsalo působení Gestapa, že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaborovali, jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku 1948, proč byla fakulta v roce 1950 zrušena, proč univerzita, když její původní název překážel, nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně, kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty, co se na fakultě dělo koncem roku 1989. Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahlédnout do života již nežijících profesorů a docentůPRÁVNÍ SYSTÉMY DÁLNÉHO VÝCHODU. II.

 

Michal Tomášek

 

ISBN 978-80-246-3897-3

 

Praha: Karolinum, 2019, 365 s.

 

 

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na řadu otázek, včetně dalšího směřování dálněvýchodního práva.PRÁVNÍ ÚPRAVA AMNESTIE V LETECH 1918-1953 V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

Jiří Šouša jr.

ISBN 978-80-7415-192-7

 

Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2019, 432 s.

 

Kniha se věnuje tématu právní úpravy amnestií. Tématu, nad jehož bádáním autor s přestávkami strávil bezmála pět let svého odborného života a jež je v okamžiku vydání této knihy předmětem živých diskuzí, a to jak odborných diskurzů, tak politických jednání anebo laických debat v řadách veřejnosti. Stejně jako tomu bylo v době, kdy práce na textu teprve začínaly. Amnestie jsou totiž vděčným námětem. Přes svou obecnost zasahují do života mnoha osob.PRED SÚDOM NÁRODA? RETRIBÚCIA NA SLOVENSKU A NÁRODNÝ SÚD V BRATISLAVE 1945-1947

 

Michal Malatinský

ISBN 978-80-89567-93-5

 

Bratislava: PostScriptum, 2019, 287 s.

 

Ambíciou monografie je ponúknuť záujemcom komplexné a systematické právnohistorické spracovanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945 až 1947. Ide doteraz o prvé takto komplexné spracovanie. Retribúcia na Slovensku bola súčasťou celoeurópskeho až globálneho procesu trestnoprávneho vysporiadania sa s obdobím druhej svetovej vojny. Pre jej uplatnenie v povojnovom Československu bol špecifický retribučný dualizmus, teda osobitný výkon na Slovensku a v Čechách. Na Slovensku bola retribúcia realizovaná primárne na základe retribučného nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo opakovane novelizované a tiež doplnené vykonávacím nariadením Zboru povereníkov. Retribučné nariadenie bolo prejavom revolučného zákonodarstva, bolo retroaktívne a svojím obsahom nenadväzovalo na dovtedajšie právne predpisy. Kniha obsahuje v prílohe plné znenia príslušných právnych predpisov a prehľadne spracované súhrny dokladujúce činnosť Národného súdu.